Разпореждане №313 от 40827 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 313

С., 11,10,2011 г.

Т. Р., Председател на Първо отделение при Т. колегия на Върховния касационен съд на Р. България, като разгледа преписка вх. № 14429/30.09.2011 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Софийски апелативен съд касационна жалба от ЗК [фирма], [населено място], против решение № 544 от 04.04.2011 г. на Софийски апелативен съд, постановено по гр.д. № 864/2010 г. по описа на Софийски апелативен съд.
При проверка на преписката бе установено, че касационната жалба е подписана от юрисконсулт С. Н., но не е представено пълномощно за нея.
Освен това, към жалбата е представено изложение по чл. 280, ал.1 ГПК, но в него не е посочен номер на обжалваното решение, както и номерът на делото, по което то е постановено. Това налага отстраняване на констатираната нередовност.
Видно е, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на касационната жалба, което налага връщане на преписката на Софийски апелативен съд за извършване на всички законоустановени действия по администриране на постъпилата жалба, след което същата да се изпрати на ВКС за произнасяне.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Т. колегия на Върховния касационен съд на Р. България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Софийски апелативен съд преписка с вх. № 14429/30.09.2011 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

_____________

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Eczanem