Разпореждане №314 от 40827 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 314

С., 11,10,2011 г.

Т. Р., Председател на Първо отделение при Т. колегия на Върховния касационен съд на Р. България, като разгледа преписка вх. № 14703/05.10.2011 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Врачански окръжен съд касационна жалба от [фирма], [населено място] против решение № 365 от 15.07.2011 г. на Врачански окръжен съд, постановено по гр.д. № 464/2011 г. по описа на Врачански окръжен съд.
При проверка на преписката бе установено, че в приложеното платежно нареждане от 18.08.2011 г. за внесена държавна такса в размер на 30,- лв. съгласно чл. 18, ал. 2, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, не е посочено конкретно дело като основание за плащане. Това налага администриращият съд да даде указания за представяне на платежен документ за държавна такса от 30,- лв. по гр.д. № 464/2011 г. по описа на Врачански окръжен съд.
Видно е, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на касационната жалба, което налага връщане на преписката на Врачански окръжен съд за извършване на всички законоустановени действия по администриране на постъпилата жалба, след което същата да се изпрати на ВКС за произнасяне.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Т. колегия на Върховния касационен съд на Р. България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Врачански окръжен съд преписка с вх. № 14703/05.10.2011 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

_____________

Разпореждане № от 42410 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ гр. София, 10.02.2016 година Татяна Кънчева – председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах искането на осъдения

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today