Разпореждане №35 от 43507 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№. 35

София, 11.02.2019 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА – председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 1312/06.02.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод постъпилa частна касационна жалба, подадена от „Галком“ ООД, с. Самораново, община Дупница, с вх. № 19415/07.11.2018 г. по вх. рег. на Апелативен съд София, с/у Определение № 3110 от 12.10.2018 г., постановено по в.ч.гр.д. № 3293 по описа на съда за 2018 г.
При проверка редовността на постъпилата жалба, се констатира, че същата не отговаря на изискванията на действащата процесуална уредба, а именно не са спазени разпоредбите на чл. 274, ал. 3 ГПК във вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК. Към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на частната касационна жалба от въззивния съд, което налага връщане на преписката на Апелативен съд София за представяне на пълномощно за надлежно учредена представителна власт пред касационната инстанция по отношение на адв. Й. М., подписала и подала жалбата в качеството си на процесуален представител на „Галком“ ООД, с. Самораново, община Дупница.

По горните съображения, председателят на ІІ т. о. на ВКС
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 1312/06.02.2019 г. на Апелативен съд София за отстраняване на допуснатата нередовност, с оглед даденото указание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Оценете статията

Вашият коментар