Разпореждане №35 от 43522 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 35
гр. София, 26.02.2019 г.

емануела балевска – и.ф. председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 1940 от 22.02.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 10316/05.12.2018 г. срещу решение № 386 от 08.11.2018 г., постановено по в.гр.д. № 480/2018 г. на Окръжен съд – Пазарджик.
Касационното производство е по чл. 127, ал. 2 и чл. 139 СК – II поток
Касационната жалба частично отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ не/подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 ГПК;
5/приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи само спрямо И. М. И..
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба вх. № 1940 от 22.02.2019 г., не отговаря на изискванията за редовност на чл. 284 ГПК, а именно: да се връчи препис от касационната жалба на Дирекция Социално подпомагане – Свищов.
По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 1940 от 22.02.2019 г. на Окръжен съд – Пазарджик, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Разпореждане № 35/22.02.2019 г./

Определение №231 от 40165 по ч.пр. дело №301/301 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О    П    Р    Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е                                                                                    №  231                                                София 18.12.2009 година                                                            В  ИМЕТО  НА НАРОДА              Върховният касационен съд на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ilac hakkında