Разпореждане №46 от 43515 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 46
София, 19.02.2019 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, като разгледа преписка вх. № 1480/12.02.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Окръжен съд Пазарджик молба за отмяна, подадена от А. Л. А. – синдик на „ЕС Памексвин“ АД /н./, с. К., обл. Пазарджик, с вх. № 10957/31.12.2018 г. по вх. рег. на Окръжен съд Пазарджик, срещу Определение № 421 от 08.10.2018 г. по т.д.№ 561/2018 г. на Апелативен съд Пловдив.
При преглед на преписката бе установено, че молбата е нередовна, тъй като към същата не е приложен платежен документ, удостоверяващ внесена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 25 лв., изискуема съгласно чл.18, ал.1, във връзка с чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Предвид това обстоятелство, молителят следва да представи платежен документ, удостоверяващ внасянето на дължимата държавната такса по сметка на ВКС, като в платежния документ следва изрично да бъде посочен номерът на делото, по което е постановен обжалваният съдебен акт и съдът, постановил същия.

С оглед гореизложеното, Председателят на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България

Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА на Окръжен съд Пазарджик преписка с вх. № 1480/12.02.2019 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на ІI-ро отделение на ТК, ВКС:
_____________

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber