Разпореждане №5 от 40833 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 5
гр. София, 17.10.2011 г.

С. ЧАНАЧЕВ – зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на гражданска колегия при проверка на преписка вх. № 14803 от 07.10.2011 г., констатирах следното:
Делото е изпратено на ВКС преди да са извършени всички необходими процесуални действия, свързани с администриране на касационна жалба вх. № 53972 от 13.06.2011 г. срещу решение от 09.05.2011 г. по в.гр.д. № 7654/2010 г. на Софийски градски съд.
К. Г. И. Н. и П. И. С. са подали молба вх. № 54196 от 13.06.2011 г. за приподписване на касационната жалба от адв. А. Б., за когото същите са приложили пълномощно. В изпълнение на дадените от въззивния съд указания за представяне на изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК е подадена молба-допълнение от касаторите Г. И. Н. и П. И. С., както и от В. Б. М., Маргарита М. Н., Е. К. Д., Е. М. Б. и Л. Б. Я., които не са посочени като жалбоподатели в касационната жалба. Ето защо, в съответствие с разпоредбата на чл. 284, ал. 1, т. 1 ГПК следва да се посочат имената и адресите на страните, които я подават. В случай, че В. Б. М., Маргарита М. Н., Е. К. Д., Е. М. Б. и Л. Б. Я. се присъединяват към жалбата на Г. И. Н. и П. И. С., те следва да представят пълномощно за приподписване на същата, а в противен случай, се прилага процедурата по чл. 287, ал. 1, изр. 1 ГПК.
Касационната жалба не отговаря и на изискванията на разпоредбата на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. В изложението, което по смисъла на този текст е приложение към касационната жалба, страната следва да посочи кой е материалноправният или процесуалноправният въпрос, който е решен от въззивния съд и обуславя изхода на делото, както и на кое от специалните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК се позовава касаторът. Следва да се посочат и решенията, формиращи съдебната практика по чл. 280, ал. 1 ГПК.
По горните съображения, зам.-председателят на ВКС и председател на гражданска колегия
р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 14803 от 07.10.2011 г. на Софийски градски съд за отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:

Определение №11 от по гр. дело №731/731 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                               О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е                                           № 11                                        София, 06.01. 2010 г.                           В   И М Е Т О   Н

Прочети »

Определение №67 от 18.1.2010 по ч.пр. дело №815/815 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

     О   П   Р   Е   Д   Е  Л  Е  Н  И  Е№ 67                      гр.София,  18.01.2010г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на четиринадесети

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom