Разпореждане №57 от 42832 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 57

София, 07.04.2017 година

Красимир Харалампиев – и.ф. председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах искане № 13374/14 от 24.03.2017г. на Главния прокурор на Република България за възобновяване на вчнд № 818/2016г. по описа на Апелативен съд – София и чнд № 2567/2016г. по описа на Софийски градски съд, с вх. № 3439 на ВКС от 06.04.2017г.,
установих:

Искането с горепосочените дела е изпратено от Софийски градски съд на АС – София. С разпореждане от 04.04.2017г. на съдия Е. К. от АС – София е отказано образуване на производство по възобновяване по искането на Главния прокурор, тъй като компетентен да го разгледа с оглед разпоредбите на чл.424, ал.1 и 2 от НПК е Върховният касационен съд.
Препис от искането за възобновяване е изпратен от Софийски градски съд на служебния адрес на защитника на осъдения К. В. Т. – адв. К. без да е съобразено, че производството по възобновяване се явява извънредно такова. Препис е изпратен и на адрес: [населено място],[жк] част, [жилищен адрес] като съобщението е получено от същия адвокат.
В съответствие с разпоредбата на чл. 424, ал. 2 от НПК препис от искането за възобновяване на наказателното дело следва да се изпрати от Софийски градски съд на осъдения К. В. Т., понастоящем в Затвора – гр.София /посочено и в искането за възобновяване/, както и да се приложи съответното съобщение за извършено връчване на искането на осъдения.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на вчнд № 818/2016г. по описа на Апелативен съд – София и чнд № 2567/2016г. по описа на Софийски градски съд.
Делата, ведно с искането, да се изпратят на Софийски градски съд – Наказателно отделение, 30-ти състав – за изпълнение на указанието, посочено в съобразителната част на настоящото разпореждане, след което да се администрират обратно на Върховния касационен съд.
Копие от настоящото разпореждане да се изпрати за сведение на отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура – на изх. № 13374/14.

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest