Разпореждане №57 от 43522 по ч.пр. дело №773/773 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 57
гр.София, 26.02.2019 г.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закритото заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав Геника Михайлова разгледа ч.гр.д. № 773 по описа за 2019 г.
Производството е по реда на глава Х. ГПК.
Образувано е по молба на Г. Г. Г. с искане, след като установи необосновано забавяне в насроченото първо откритото съдебно заседание за 27.05.2018 г. по въззивно гр.д. № 13 423/ 2018 г. на Софийски градски съд, Върховният касационен съд да определи подходящия срок за насрочването на делото.
В своето становище по реда на чл. 255, ал. 2, изр. 2 ГПК докладчикът по въззивното дело обяснява причините за това насрочване и квалифицира молбата като неоснователна.
Върховният касационен съд в настоящия състав намира молбата допустима, но неоснователна. Съображенията са следните:
Гр.д. № 13 423/ 2018 г. е образувано пред Софийски градски съд по въззивна жалба на Г. Г. Г. срещу решение по гр.д. № 73351/ 2017 г. на Софийски районен съд, постановено по негова молба по чл. 127 СК.
Делото е образувано пред Софийски градски съд на 12.10.2018 г. Своевременно, на 17.10.2018 г., докладчикът по него постановява разпореждането по чл. 267 ГПК и насрочва първото открито заседание по делото за 27.05.2018 г.
С молба от 29.11.2018 г. въззивникът е поискал насрочване за по-ранна дата.
С разпореждане от 30.11.2018 г. искането е отхвърлено с мотив, че го изключва графика на откритите съдебни заседания на въззивния състав, а делото е насрочено за първата възможна дата.
Производството по спорната съдебна администрация, предвидено в чл. 127, ал. 2 СК, се разглежда по общия ред. То не е в обхвата на чл. 310 ГПК, не се разглежда по реда на глава ХХV ГПК „Бързо производство“, а за него не се прилага срокът по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК.
Графикът на откритите съдебни заседания на Първи въззивен брачен състав на Софийски градски съд, пред когото делото е висящо, действително сочи на обективна невъзможност за насрочване на делото за по-ранна дата. В периода от 28.01.2019 г. (първата дата на откритите съдебни заседания на състава, към която е обективно възможно и да се обезпечи редовното призоваване на страните по въззивното дело) до 27.05.2019 г. (тази на насроченото открито съдебно заседание за разглеждането на конкретното дело) съставът има във всяко заседание насрочени между 11 и 16 дела. Тази натовареност уплътнява и е на границата на обективно възможното необходимо време за нормалното разглеждане на насрочените брачни дела. Със заповед на административния ръководител наСофийски градски съд е определено съставът да заседава един път седмично между 9.00 – 12.30 ч. Брачните въззивни дела разкриват усложнения – например разглеждане при закрити врати, изслушване на деца в подходяща обстановка, приемане на социални доклади и изслушване на социални работници. Допълнително, събирането на доказателства по тези дела е задължение на въззивния съд, което не ограничават оплакванията във въззивната жалба (т. 1 от ТР № 1/ 19.12.2013 г. по тълк.д. № 1/ 2013 г. ОСКТК на ВКС). Всичко това изисква повече време при разглеждането на брачните въззивни дела в открито съдебно заседание в сравнение с другите въззивни дела.
Следователно не е допуснато необосновано забавяне в определянето на 27.05.2019 г. като дата на първото по делото открито съдебно заседание по гр.д. № 13423/ 2018 г. на Софийски градски съд, Първи въззивен брачен състав. Тя е била първата възможна към постановеното разпореждане по чл. 267 ГПК.
При тези мотиви, съдът
Р А З П О Р Е Д И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Г. Г. Г. с вх.№ 11272/ 29.01.2019 г. да определи подходящ срок за насрочване на първото открито съдебно заседание по въззивно гр.д. № 13423/ 2018 г. на Софийски градски съд
Разпореждането е окончателно.
СЪДИЯ:

Определение №171 от по гр. дело №1884/1884 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №  171                                     София  18.02.2010  г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere