Разпореждане №59 от 43178 по ч.пр. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 59
гр. София, 19.03.2018 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателна колегия, като проверих жалбите на частните обвинители В. Л. И. (вх. № 3703/28.02.2018 г. на Апелативен съд – София), В. Л. В. (вх. № 3705/28.02.2018 г. на АС – София) и М. Л. В. (вх. № 3704/28.02.2018 г. на АС – София), и трите подадени чрез повереник – адв. Я. В. С. от АК – София, срещу разпореждания от 26.01.2018 г. на АС – София,
с вх. № 2936 на ВКС от 19.03.2018 г.,
УСТАНОВИХ:

1. С разпореждане от 26.01.2018 г. на АС – София, на основание чл. 351, ал. 5, т. 2 от НПК е върната на подателя – частния обвинител В. Л. И. чрез повереника адв. Я. С., касационната жалба с вх. № 1437/25.01.2018 г., подадена срещу въззивно решение № 585 от 28.12.2017 г. по ВНОХД № 1273/2017 г. на АС – София. На частния обвинител и повереника поотделно са изпратени съобщения от АС – София, НО, 3-ти състав, в които е посочено, че разпореждането подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок от уведомяването, получени лично от първия на 09.02.2018 г. и лично от втория – на 27.02.2018 г.
2. С разпореждане от 26.01.2018 г. на АС – София, на основание чл. 351, ал. 5, т. 2 от НПК е върната на подателя – частния обвинител В. Л. В. чрез повереника адв. Я. С., касационната жалба с вх. № 1436/25.01.2018 г., подадена срещу въззивно решение № 585 от 28.12.2017 г. по ВНОХД № 1273/2017 г. на АС – София. На частния обвинител и повереника поотделно са изпратени съобщения от АС – София, НО, 3-ти състав, в които е посочено, че разпореждането подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок от уведомяването, получени лично от първия на 12.02.2018 г. и лично от втория – на 27.02.2018 г.
3. С разпореждане от 26.01.2018 г. на АС – София, на основание чл. 351, ал. 5, т. 2 от НПК е върната на подателя – частния обвинител М. Л. В. чрез повереника адв. Я. С., касационната жалба с вх. № 1438/25.01.2018 г., подадена срещу въззивно решение № 585 от 28.12.2017 г. по ВНОХД № 1273/2017 г. на АС – София. На частния обвинител и повереника поотделно са изпратени съобщения от АС – София, НО, 3-ти състав, в които е посочено, че разпореждането подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок от уведомяването, получени лично от първия на 16.02.2018 г. и лично от втория – на 27.02.2018 г.
С оглед разпоредбата на чл. 253 от НПК повереникът не е страна в съдебното производство и не разполага със самостоятелно право на жалба. При подаване на такава той се ползва от срока на своите доверители и черпи своите права от процесуалните им права, в случая – на частните обвинители В. Л. И., В. Л. В. и М. Л. В.. Жалби срещу горепосочения разпореждания от 26.01.2018 г. на АС – София същите са могли да депозират чрез повереника си, но само в собствения за частните обвинители срок, който за В. И. е изтекъл на 16.02.2018 г., за В. В. – на 19.02.2018 г. и за М. В. – на 23.02.2018 г. Жалбите на частните обвинители срещу разпорежданията за връщане на АС – София са подадени чрез повереник всяка на 28.02.2018 г., т.е. след изтичане за всеки от тях на седемдневния срок по чл. 351, ал. 6 от НПК, считано от съобщаване на частните обвинители за постановените разпореждания, поради което и същите се явяват подадени след срока за обжалване.
Предвид изложените съображения,
РАЗПОРЕЖДАМ:
Отказвам образуване на частно производство по чл. 351, ал. 6 от НПК по жалбите на частните обвинители В. Л. И., В. Л. В. и М. Л. В., подадени чрез повереник – адв. Я. В. С., срещу разпореждания от 26.01.2018 г. на Апелативен съд – София за връщане на касационните им жалби на основание чл. 351, ал. 5, т. 2 от НПК, поради подаването им след седмодневния срок за обжалване по чл. 351, ал. 6 от НПК.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на частните обвинители В. Л. И., В. Л. В., М. Л. В. и техния повереник.
С оглед депозирани обща касационна жалба от защитниците на подсъдимия Ц. Д. И. (вх. № 1272/23.01.2018 г. на АС – София) и касационна жалба от гражданския ищец и частен обвинител Б. А. К. (вх. № 1448/25.01.2018 г.), подадена чрез повереник, преписи от които не са връчвани на заинтересованите страни, на Апелативен съд – София следва да се върне ВНОХД № 1273/2017 г. – за надлежно връчване на преписи от касационните жалби, приложени по реда на чл. 350, ал. 4 от НПК, на всички заинтересовани страни по делото, след което същото да се изпрати обратно на Върховния касационен съд.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ
КАСАЦИОНЕН СЪД И ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Определение №1142 от по гр. дело №1078/1078 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 1142                                     София 23.09.2009 г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
makale