Разпореждане №59 от 43214 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 59

гр. София, 24.04. 2018 г.

Е. Б. – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 27/20.04.2018г. на заместник – председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4117 от 20.04.2018 г, констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – I поток.
Частна касационна жалба вх. № 960/21.02.2018г.:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, с изключение на частта на жалбоподателя Р. К. Г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК ;
3/ не отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК;
6/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
7/ не се дължи осъществяване на процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд да извърши проверка относно спазване на срока по чл. 275, ал.1 ГПК по отношение на жалбоподателя Р. К. Г.; да укаже на касаторите, че следва да приведат частната си касационна жалба в съответствие с изискванията на чл.275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК като същата бъде представена в оригинал с положени подписи на жалбоподателите и с означение на обжалвания съдебен акт и в какво се състои искането им; да се приподпише от адвокат в съответствие с изискването на чл. 284, ал. 2 ГПК, чиято представителна власт се удостовери чрез пълномощно, както и да представят изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

По изложените съображения, и. ф. председател на Първо отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката на Окръжен съд-Перник за изпълнение на дадените указания.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way