Разпореждане №63 от 43216 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 63

гр. София, 26.04. 2018 г.

Е. Б. – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4226 от 24.04.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 124, ал. 1 ГПК – I поток.
Касационна жалба вх. № 476/13.02.2018 г. (П. К. от 12.02.2018 г.) отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 10.01.2018 г. (10.02.2018 г. – събота; 12.02.2018 г. – първи присъствен ден след изтичане на срока);
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;
5/ приложени са адвокатски пълномощни съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж.;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след указания;
7/ не е осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, подаден чрез упълномощения по делото адвокат, но на ответника по касационната жалба не е връчен препис от изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за осъществяване на процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК, а именно: препис от изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК да бъде връчен на ответника по касационната жалба – [община].
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Видински окръжен за връчване на преписи от изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на ответника по касационната жалба – [община].
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *