Разпореждане №65 от 43189 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 65

София, 30.03.2018 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на Наказателната му колегия, като проверих подадената касационна жалба от защитника на подсъдимия В. П. – адв. Г., срещу решение № 29 от 09.02.2018 г. по в.н.о.х.д. № 658/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив, с вх. № 3428 на ВКС от 30.03.2018 г.,

УСТАНОВИХ:

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок за обжалване, с релевирани касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК и изложени конкретни съображения по наведените претенции. Препис от нея е връчен на всички страни, с изключение на подсъдимия В. П.. Подсъдимото лице и неговият защитник са две самостоятелни страни в наказателното производство, като всеки от тях поотделно има възможност да упражнява процесуални права за подаване на касационна жалба и възражения срещу подадени касационен протест или жалба от частните обвинители и/или граждански ищци. Съгласно разпоредбата на чл. 253, т. 2 от НПК подсъдимият е страна в съдебното производство. Той е самостоятелен субект в наказателния процес с предоставените му от закона права и задължения, и неполучаването на процесуалния документ, макар и подаден от неговия процесуален представител, ограничава правото му да се запознае със съдържанието му и да изрази позицията си по отношение на депозираната касационна жалба.
Не са спазени процесуалните изисквания за размяна на книжата по делото, което налага последното да бъде върнато на Пловдивския апелативен съд за изпълнение. Следва да бъде изпратен на подсъдимия В. Н. П. препис от касационна жалба с вх. № 2184 от 12.03.2018 г., подадена от адв. Г. – в качеството му на упълномощен защитник, надлежно връчен и заедно с оформената разписка за получаването му, и окомплектовани с делото, да бъдат върнати на ВКС.
С оглед изложените съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д № 658/2017 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив.
Делото да се върне на Апелативен съд – Пловдив за изпълнение на горепосочените указания.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА
СМ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.