Разпореждане №7 от 40837 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 7
гр. София, 21.10.2011 г.

С. ЧАНАЧЕВ – зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на гражданска колегия при проверка на преписка вх. № 14847 от 07.10.2011 г., констатирах следното:
Делото е изпратено на ВКС преди да са извършени всички необходими процесуални действия, свързани с администриране на касационна жалба вх. № 7728 от 25.07.2011 г., подадена от Г. И. В., К. И. В. и Д. И. В., всичките чрез процесуален представител адв. А. С. Ч. срещу решение № 243 от 21.06.2011 г. по гр.д. № 503/2011 г. на Окръжен съд – Велико Търново.
Касационната жалба не отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 287, ал.1, изр. 1 ГПК. По делото няма данни препис от касационната жалба да е връчен на Н. В. и И. С..
По горните съображения, зам.-председателят на ВКС и председател на гражданска колегия

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка вх. № 14847 от 07.10.2011 г. на Окръжен съд – Велико Търново за отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis