Разпореждане №72 от 42436 по ч.пр. дело №5394/5394 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

2

Р А З П 0 Р Е Ж Д А Н Е

№ 72

София, 07 март 2016 г.

на Марио Първанов – съдия-докладчик по ч.гр.д. №5394/2015 г. по описа на ВКС, ІV г.о.

С определение №763 от 30.11.2015 г. е прекратено производството по ч. гр. дело № 5394/2015 г. на ВКС, ІV г.о. и делото е изпратено по компетентност на Великотърновския апелативен съд. M. М. Д., [населено място], е подала срещу определението частна жалба.
При извършена служебна проверка относно редовността на частната жалба се констатира следното:
Препис от определение №763 от 30.11.2015 г. по ч. гр. дело № 5394/2015 г. на ВКС, ІV г.о. е връчен на M. М. Д. на 08.12.2015 г. с указание, че може да обжалва същото в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС. Частната жалба, с вх. №13769/18.12.2015 г., е подадена по пощата на 16.12.2015 г./сряда/ съобразно пощенското клеймо. Срокът по 275, ал.1 ГПК е едноседмичен. Този законов срок е изтекъл на 15.12.2015 г. /вторник/. Срокът за подаване на жалба е преклузивен, поради което с изтичането му е погасено правото на обжалване на M. М. Д.. Ето защо частната жалба трябва да бъде върната като просрочена.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІV г.о
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частната жалба на M. М. Д., [населено място], срещу определение №763 от 30.11.2015 г., с което е прекратено производството по ч. гр. дело № 5394/2015 г. на ВКС, ІV г.о. и делото е изпратено по компетентност на Великотърновския апелативен съд.
Разпореждането може да се обжалва от M. М. Д. с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му с връчване и на препис от него.

СЪДИЯ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.