Разпореждане №72 от 42850 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 72
София, 25.04.2017 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателна колегия, като проверих касационната жалба от подсъдимия Р. Г. Г., срещу въззивна присъда на 16.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд, с вх. № 3884 на ВКС от 21.04.2017 г.
установих:

На 30.01.2017 г. в законоустановения срок подсъдимият Р. Г. Г. е подал касационна жалба срещу въззивна присъда от 16.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд, която обаче не е отговаряла на изискванията за съдържание, посочени в чл. 351, ал. 1 от НПК. С разпореждане от 31.01.2017 г. Софийски окръжен съд е указал да бъде уведомен жалбоподателят, че мотивите към присъдата са изготвени и в едноседмичен срок следва да допълни жалбата си. За така посочените указания на Р. Г. Г. му е било изпратено съобщение, получено на 08.02.2017 г. от неговия баща със задължението да му го предаде. В предоставения от въззивната инстанция срок обаче констатираната нередовност на касационната жалба не е била отстранена. Въпреки това, с разпореждане от 20.02.2017 г. на Окръжен съд – София, бланкетната касационна жалба срещу въззивната присъда ведно с цялото производство по делото е била изпратена на Върховния касационен съд по компетентност. С разпореждане № 27/22.02.2017 г. председателят на I н.о. на ВКС е отказал образуването на касационно производство по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд, като е указал на последния да върне подадената от Р. Г. Г. жалба на основание чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК. В изпълнение на последното, с разпореждане от 28.02.2017 г. окръжният съд върнал касационната жалба на подсъдимия. В предоставения му 15-дневен срок за обжалване на разпореждането за връщане, Р. Г. Г. е депозирал пред въззивната инстанция допълнение към първоначално подадената от негова страна касационна жалба. С оглед постъпилото допълнение, делото отново е администрирано на Върховния касационен съд, а последното е предмет на настоящото произнасяне.
Въпреки че процесуалният документ, във връзка с който в.н.о.х.д. № 946/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд е изпратено на ВКС, носи наименованието „касационна жалба“, в действителност с оглед неговото съдържание то представлява едно своеобразно допълнение към първоначално подадената от Р. Г. Г. на 30.01.2017 г. касационна жалба. Доколкото обаче на основание чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК последната е била върната от въззивния съд, обсъжданото допълнение се явява насочено към жалба, във връзка с която към настоящия момент все още има висящо производство пред Окръжен съд – София, респ. не е годно да инициира образуването на производство пред ВКС. Въпреки че в разглежданото допълнение на касационна жалба подсъдимият по никакъв начин не е изразил недоволството си от връщането на първоначално подадената му жалба, доколкото последното е било депозирано в срока на обжалване на разпореждането за връщане и недвусмислено изразява желанието на Р. Г. да атакува въззивната присъда от 16.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. намирам, че на подсъдимия следва да му се даде възможност да уточни изрично дали е съгласен или не с постановеното от окръжния съд на 28.02.2017 г. разпореждане за връщане. Ако подсъдимият изложи пред въззивната инстанция недоволство си от последното и заяви претенция за неговата отмяна, то Софийският окръжен съд следва отново да администрира делото на ВКС за преценка предпоставките за образуването на частно производство на основание чл. 351, ал. 5 от НПК
Предвид гореизложеното,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 946/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд.
Делото с жалбата да се върне на Софийски окръжен съд за изпълнение на указанията, посочени в съобразителната част на настоящото разпореждане.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

КХ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu