Разпореждане №76 от 42880 по ч.пр. дело №2069/2069 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 76
София, 25.05.2017год.

на съдия Емил Томов , постановено по ч.гр. д. № 2069 по описа за 2017 год. на Върховния касационен съд, ІІІ отделение.
Производството е по чл.255 – 257 ГПК и е по молба на З. А. Д. за определяне на срок при бавност. В негова молба вх.№ 4909 от 18.05.2017г,при изрично позоваване на чл.255,ал.1 ГПК ,молителят е поискал да се определи срок , в който Софийски апелативен съд да се произнесе по неговото искане с право основание чл. 248ГПК , за допълване на решение№1144 от 06.06.2016г по в. гр.д №4305/2015г в частта за разноските .Искането на З. А. Д.,чрез пълномощника му адв.М. К. , е направено с молба от 27.06.2016г. и до момента не е разгледано. Касае се разноските ,определени в решението на въззивния съд с оглед изхода на делото в тази инстанция.
Също така , двете страни във въззивното производство са поискали поправка на очевидна фактическа грешка(ОФГ) в различни части на решение решение№1144 от 06.06.2016г по в. гр.д №4305/2015г ,по реда на чл. 247 ГПК , като З. А. Д. е искал евентуално и допълването му. По тези молби съдът се е произнесъл с решение №212 от 20.01.2017г по в. гр.д №4305/2015г, като ги е оставил без уважение . В мотивите на този акт съдът е констатирал постъпилите от двете страни молби по чл. 248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските, като е изтъкнал ,че на този етап от производството ,преди да се стабилизира актът по въпроса налице ли е ОФГ и произнесъл ли се е съда по спорния предмет , не следва да се разглеждат исканията съгласно чл. 248 ГПК .
Тези съображения на въззивния съд , изтъкнати и по реда на 255 ал.2 ГПК в насотящето производство , основателно се оспорват от настоящия молител и обуславят основателност на молбата за определяне на срок при бавност .Въззивният съд необосновано обвързва произнасянето си по реда на чл.248 ГПК с влизане в сила на своето решение №212 от 20.01.2017г, съгласно което молбите на двете страни за поправка на ОФГ и допълване са оставени без уважение .Насрещната страна Д. М. Б. също е депозирал молба за допълване на решение№1144 от 06.06.2016г по в. гр.д №4305/2015г на САС в частта за разноските ,като настоящият молител е депозирал становище на нейната недопустимост.Понастоящем и двете молби не са разгледани .
Обвързване разглеждането на молба по чл. 248 ГПК с посоченото от въззивния съд условие няма опора в закона и води до забавяне на съдебното производство . Ето защо ,за да се обезпечи служебното движение на делото, предвид постъпилите касационни жалби и от двете страни и за да се постигне бързина на дължимите от въззивния съд процесуални действия, които следва да предхождат разглеждането им , на основание чл. 257 , ал.2 ГПК следва да се определи седмичен срок за произнасянето на съда с определение по реда чл. 248 ГПК , считано от връщането на делото в Софийски апелативен съд .Предвид изложеното Върховният касационен съд, съдия от Гражданска колегия , ІІІ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

Определя седмичен срок , считано от върщане на делото в, в който съдебният състав на Софийски апелативен съд да се произнесе по искания на основание чл. 248 ГПК за допълване и изменение на решение№1144 от 06.06.2016г по в. гр.д №4305/2015г на САС в частта за разноските .
Връща делото на Софийски апелативен съд за изпълнение на горните указания
Съдия :

Определение №496 от по гр. дело №194/194 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 496                                    София  12.05.2010 г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
sse fas