Разпореждане №77 от 41178 по гр. дело №961/961 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 77/26.09.2012 год.
гр. С., 25 септември 2012 г.

на съдия Боян Цонев – докладчик по гр. дело № 961/2012 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Производството е образувано по молба на Р. Г. Н. за отмяна на влязлото в сила решение от 16.11.1998 г., постановено по гр. дело № 4142/1997 г. на Пловдивския окръжен съд (ПОС). В молбата се сочи основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 от ГПК, като в тази връзка, като ново обстоятелство и писмено доказателство се сочи и е представено (в препис) писмо с изх. № 93-00-8/28.02.2011 г. на Министерството на здравеопазването (МЗ).
При извършената служебна проверка по делото установих, че съм участвал в съдебния състав, постановил влязлото в сила (потвърдено с определение № 215/26.03.2012 г. по частно гр. дело № 188/2012 г. на ВКС, ІІІ-то гр. отд.) определение № 67/10.02.2012 г. по гр. дело № 84/2012 г. на ВКС, ІV-то гр. отд., с което предходна, идентична по съдържание молба на същия молител за отмяна на същото влязло в сила решение на същото основание, е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима – подадена след изтичането на преклузивния тримесечен срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 от ГПК.
Предвид горното, на основание чл. 22, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 5 от ГПК, СЕ ОТСТРАНЯВАМ от разглеждането на гр. дело № 961/2012 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Делото да се докладва за ново разпределяне, с оглед на което производството по него, образувано под настоящия номер – гр. дело № 961/2012 г. по описа на ВКС, ІV-то гр. отд., следва да се счита прекратено.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *