Разпореждане №79 от 43595 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 79

гр. София, 10.05.2019 г.

Емануела Балевска – и.ф. председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4484 от 09.05.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 303/304 ГПК – II поток
Преписката е образувана по молба за отмяна вх. № 5017323 от 05.02.2018 г. на решение № 4742 от 29.06.2017 г. постановено по в.гр.д. № 9014/2016 г. на Софийски градски съд.
Молбата за отмяна частично отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК /в молбата/;
3/ молбата е подадена лично;
4/ не е внесена държавна такса, съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;/ налице е искане за освобождаване от внасяне на държавна такса, обективирано в молба вх. № 5091723/31.05.2018 г./
5/ не е осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи.
6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.
Молбата за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306 ГПК във вр. чл. 261, т. 4 ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, както следва: за събиране на дължимата държавна такса по сметка на ВКС, съгласно чл. 18, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК /обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г./. По искането отправено с молба вх. № 5091723/31.05.2018 г. за освобождаване от внасяне на дължимата държавна такса, компетентен да се произнесе е администриращия съд, т.к. същият извършва проверка на редовността на молбата за отмяна, дали същата отговаря на изискванията на чл. 306 ГПК, като изпраща на ВКС само редовни молби за отмяна, както и за вписване на молбата за отмяна съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.
По изложените съображения, Председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписка вх. № 4484 от 09.05.2019 г., на Софийски районен съд, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Разпореждане № 67/25.04.2019 г./

Решение №939 от по гр. дело №279/279 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 939 София, 29 юли 2009 г.  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и девета година в състав:                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo