Разпореждане №84 от 42941 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 84

гр. София, 25.07.2017 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7200 от 20.07.2017 г., образувана по касационна жалба вх. № 36441 от 17.03.2016 г. срещу постановеното по делото въззивно решение от 01.02.2016 г., както и по касационна жалба вх. № 97230 от 18.07.2016 г. и касационна жалба вх. № 108291 от 18.08.2016 г., насочени срещу допълнително решение, постановено в ОСЗ от 17.06.2016 г., с което е оставено без уважение искане за допълване на основание чл. 193 ГПК (отм.) на основното въззивно решение, констатира следното:
Касационното производство е по чл. 108 ЗС – I поток;
Касационна жалба вх. № 36441 от 17.03.2016 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК-пощенско клеймо-15.03.2016 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК-КЖ е приподписана от адвокат-след указания;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК- след указания;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК-към КЖ;
6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК- в общ размер на 60 лева, а е внесена само една ДТ в размер на 30 лева;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи-отговор;
Касационна жалба вх. № 97230 от 18.07.2016 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК, считано от датата на ОСЗ, в което е постановено допълнителното решение;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 193, ал. 2 ГПК/отм./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК- КЖ е приподписана от адвокат-след указания;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК- след указания;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК- към КЖ вх. № 36441 от 17.03.2016 г.;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева – след указания;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи-отговор;
Касационна жалба вх. № 108291 от 18.08.2016 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК-препис от обжалваното допълнително решение е връчен на касатора на 18.07.2016 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 193, ал. 2 ГПК/отм./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК- КЖ е приподписана от адвокат-след указания;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК- след указания;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК- към КЖ вх. № 36441 от 17.03.2016 г.;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева – след указания;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за довнасяне по касационна жалба вх. № 36441 от 17.03.2016 г. на дължимата държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС, тъй като обикновените другари, включително когато са подали обща касационна жалба, дължат отделни такси.
По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка вх. № 7200 от 20.07.2017 г. на Софийски градски съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *