Разпореждане №87 от 42951 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 87

гр. София, 04.08.2017 г.

МАРИЯ ИВАНОВА – ЗА председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7540 от 31.07.2017 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – І поток
Частна касационна жалба вх. № 81495 от 16.06.2017 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК /п.к./;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК /л. 17 от гр. д. № 6580/2017 г. на СГС/;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр.чл. 261, т. 4 ГПК и вр.чл. 19 ТДТССГПК;
7/ не се дължи осъществяване на процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, за даване на указания за привеждането й в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, приподписано от адвокат.

По изложените съображения, ЗА председателят на Второ отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка вх. № 7540 от 31.07.2017 г. на Софийски градски съд за отстраняване на допуснатата нередовност по обстоятелствената част на разпореждането.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
porn