Разпореждане №89 от 42963 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 89

гр. София, 16.08.2017 г.

КРАСИМИР ВЛАХОВ – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7949 от 11.08.2017 г., разпределена във Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК вр. с чл. 52 ЗН.
Частна касационната жалба вх. №3505/56870 от 01.08.2017 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
3/ приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
4/ частната касационна жалба не е отговаря на изискванията на чл. 284, ал. 2 ГПК вр. с чл. 278, ал. 4 ГПК;
5/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
6/ не се дължи осъществяване на процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба не е редовна. Същата следва да бъде приподписана от лице, което отговаря на изискванията по чл.284, ал. 2 ГПК. При положение че законният представител на М. П. К. отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 2 ГПК, следва да представи доказателства в тази насока.
По изложените съображения, заместник-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар