Разпореждане №97 от 42921 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 97

гр. София, 05.07.2017 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – за председател на Трето гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 6501 от 03.07.2017 г., изпратена по гр. дело № 2128/2015 г. на Районен съд Благоевград, констатира следното:
Производството е по чл. 304 ГПК – ІІ поток
Молба от В. Г. К., чрез адв. Б. Б. вх. № 3382 от 20.06.2016 г. за отмяна на влязло в сила решение № 2387 от 24.03.2016 г. по гр. дело № 2128/2015 г. на Районен съд Благоевград, отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр.чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е изрично адвокатско пълномощно за упълномощения адвокат за производството по отмяна;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр.чл. 261, т. 4 ГПК, вр.чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
5/ не е осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи на С. М. Н. и М. С. Н. на адрес в [населено място].
6/ молбата е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС, тъй като на вписване подлежат молбите за отмяна на влезли в сила решения, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права.
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 306, ал. 3 ГПК – за връчване на преписи на С. М. Н. и М. С. Н. на адрес в [населено място].
По изложените съображения, за председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu