Решение № от 7.3.2014 по гр. дело №1593/1593 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ /

гр.София, 07 март 2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на шести март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВДАЛИН МАВРОВ
ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА
ЛАДА ПАУНОВА

при участието на секретаря
като изслуша докладваното от съдия ДАНОВА наказателно дело № 369/2014 г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по искане за възобновяване на наказателно дело-нохд № 74/2013 г.по описа на РС-Кърджали, внохд №135/2013 г. на ОС-Кърджали, депозирано от осъдения В. В. К. , на основание чл.422 ал.1 т.5 във вр.с чл.348 ал.1 т.1 и т. 2 от НПК. Направено е и допълнително искане –за спиране на изпълнението на присъдата на основание чл.420 ал.3 от НПК.
ВКС намира искането за спиране на изпълнението на влязлата в сила присъда за НЕОСНОВАТЕЛНО.
С присъда №102 от 11.06.2013 г., постановена по нохд 74/2013 г., РС-Кърждали е признал В. К. за виновен в извършването на престъпление по чл.212 ал.4 във вр.с ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, за което му е наложил наказание две години лишаване от свобода ,чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК е отложил за срок от четири години. На основание чл.212 ал.7 във вр.с ал.4 от НК е наложил и наказание конфискация на 1/5 част от конкретно описани в съдебния акт движими вещи и ? част от други движими и недвижими вещи, собственост на К.,също подробно отразени.С въззивно решение, постановено по внохд 135/2013 г., ОС-Кърджали е потвърдил първоинстанционната присъда.
Съгласно чл.420 ал.3 от НПК за осъдения е предвидена възможност да поиска спиране на изпълнението на влязлата в сила присъда.
В конкретния случай обаче осъденият К. не е задържан за изтърпяване на наложеното му наказание лишаване от свобода,тъй като на основание чл.66 ал.1 от НК, с влязлата в сила присъда е постановено условно осъждане и изтърпяването на това наказание е отложено с изпитателен срок от четири години.
Що се отнася до изпълнението на наказанието конфискация , искането за спирането му е немотивирано и чисто декларативно. Не са релевирани каквито и да е било съображения, които съдът да подложи на преценка и вземе отношение по тях.
Водим от горното, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В. В.К. за спиране на изпълнението на влязлата в сила присъда по нохд 74/2013 г. по описа на РС-Кърджали,внохд 135/2013 г. на ОС-Кърджали.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1/

2/