Решение №105 от 30.6.2009 по търг. дело №338/338 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
N. 105
 
София,.. 30.06.2009 година
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия в закрито заседание на 5 юни две хиляди  и девета година в състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ
                                               ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
                                                                                МАРИЯ СЛАВЧЕВА
при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Марио Бобатинов
дело N 338-2009 година.
 
Производството е по чл.303 ал.1 т.5 ГПК.
Образувано е по молба на М. П. К. от г. Левски, действаща като ЕТ” М. П. ”-г. Левски за отмяна на влязлото в сила решение от 22.01.08 г. по г.д. №963/07г. на ОС-г. Плевен, с което е оставено в сила решението от 10.07.07г. по г.д. № 200744101100224/07г. на РС-г. Левски.
Ответникът по молбата за отмяна РПК”Н” не е ангажирал становище в настоящето производство.
При служебната проверка на процесуалната допустимост на молбата за отмяна ВКС-ТК намира, че същата е просрочена.
Решението по г.д. №963/07г. на ОС-г. Плевен, чиято отмяна се иска е влязло в законна сила като необжалваемо на 22.01.08 г./чл.296 т.1 ГПК/.
Молбата за отмяна е подадена на 15.01.2009г. с вх. № 2* т.е. след изтичане на законоустановения 3-месечен срок съгласно чл.305 т.5 ГПК, поради което тя като просрочена е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.
Водим от горното Водим от горното ВКС-ТК
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М. П. К. от г. Левски, действаща като ЕТ” М. П. ”-г. Левски за отмяна на влязлото в сила решение от 22.01.08 г. по г.д. №963/07г. на ОС-г. Плевен, с което е оставено в сила решението от 10.07.07г. по г.д. № 200744101100224/07г. на РС-г. Левски.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 3* година на ВКС-ТК-ІІ-ро т.отд.
Определението може да се обжалва в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред друг тричленен състав на ВКС.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: