fbpx

Решение №131 от 8.4.2015 по гр. дело №1473/1473 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 131
София, 08.04.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕНО СЪД, ГК, ІV г.о. в закрито заседание на трети април през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЛЮБКА АНДОНОВА
при секретаря……………….и в присъствието на прокурора………………. като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 6922 по описа за 2014 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от С. Ц. Ц. чрез процесуален представител адв.Г. Н. срещу решение № ІV-99 от 25.07.14г. по в.гр.дело № 1437/13г. на Окръжен съд – Бургас, с което е потвърдено решение № 733/26.04.13г. по гр.дело № 3634/12г. на Районен съд – Бургас. С него е отхвърлен иска на същата страна за лишаване на ответника И. Г. П. от родителски права спрямо малолетното му дете А. И. П., [дата на раждане]
С определение № 256 от 19.02.15г. настоящият състав на ІV г.о. на ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Със същото определение е указано на жалбоподателката да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв. в 1-седмичен срок от съобщението.
Препис от определението е връчен редовно на пълномощника на жалбоподателката адв.Г. Н. на 21.02.15г. В указания от съда срок и до настоящия момент не са представени доказателства за внесена държавна такса за разглеждане на касационната жалба.

Ето защо и на основание чл.286 ал.1 т.2 ГПК поради неотстраняване на нередовност на касационната жалба производството по делото следва да бъде прекратено.
Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ІV г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 6922/14г. по описа на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред друг тричленен състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Scroll to Top