Решение №136 от по гр. дело №4969/4969 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
 
 
                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
                                                  
                                                    № 136
                                           София 19.02.2009г.
 
 
 
               ВЪРХОВНИЯТ  КАСАЦИОНЕН  СЪД, ГК ,ІV г.о.в закрито заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и девета година в състав:
 
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЗЕКОВА
                                                   ЧЛЕНОВЕ:  ВЕСКА РАЙЧЕВА
                                                                         СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
при секретаря……………………..  и в присъствието на прокурора………………..
като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 4969  по описа за 2008 год.за да се произнесе,взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл.288 от ГПК.
Постъпила е касационна жалба от Д. Т. Х. чрез пълномощник адв. П от АК-София против решение № 143 от 28.02.08г.по в.гр.дело № 1092/07г.на Пазарджишкия окръжен съд,с което е отменено решение № 924 от 1.10.07т.,постановено по гр.дело № 1632/06г.на Пазарджишкия районен съд в частта,с която е възстановен Д. Х. на заеманата преди уволнението длъжност „локомотивен машинист” по предявения от него иск с правно основание чл.344 ал.1 т.2 от КТ срещу „В”А. гр. С..
В изложението си относно допустимостта на касационната жалба по чл.280 ал.1 от ГПК,жалбоподателят сочи хипотезата на чл.280 ал.1 т.3 от ГПК.
Върховният касационен съд,състав на четвърто гражданско отделение намира следното:
За да се допусне до касационно разглеждане касационната жалба,с нея следва да е повдигнат за разглеждане съществен материално правен или процесуален въпрос. Той е такъв,когато касае предявяването или надлежното упражняване на правото на иск,или предопределя изхода от спора. Повдигнатият материалноправен въпрос се отнася до ограничението за възстановяване на работа на работник,придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и е съществен,тъй като е обусловил съдържанието на въззивното решение в обжалваната част. Съдът е приел,че към момента на постановяване на съдебното решение ищецът е загубил потестативното си право да иска възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност,тъй като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и такава му е отпусната,т.е.вече има друго качество- не на работник или служител,а на пенсионер.
За да се приеме,че е налице основанието по чл.280 ал.1 т.3 от ГПК необходимо е разрешения от въззивния съд съществен правен въпрос да е от значение за точното прилагане на закона,както и за развитие на правото. Развитие на правото на бъде налице когато произнасянето на съда е свързано с тълкуване на закона,което ще доведе до отстраняване на непълноти или неясноти на правни норми,когато съдилищата изоставят едно тълкуване на закона,за да възприемат друго и т.н.какъвто е настоящия случай. След отмяната на чл.72 от КТ /ДВ,бр.25/2001г./отпада ограничението трудовите договори,сключени с лица след навършване на 55 години за жените и 60 години за мъжете да имат максимална продължителност 1 година след навършване на тази възраст. Касае се до създаването на единна практика след отмяната на законовото ограничение по чл.72 от КТ за възникване на потестативното право за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност на работник или служител,който междувременно е навършил пенсионна възраст ,придобил е или получава пенсия за осигурителен стаж и възраст.
С оглед на изложеното настоящият състав на ВКС приема,че следва да се допусне касационна проверка на въззивното решение.
По изложените съображения и на основание чл.280 ал.1 т.3 от ГПК,Върховен касационен съд,състав на Четвърто гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 143 от 28.02.08г.на Пазарджишкия окръжен съд,постановено по в.гр.дело № 1091/07г.в частта,с която е отменено решение № 924/1.10.07г.по гр.дело № 1632/06г.на Пазарджишкия районен съд и е отхвърлен иска с правно основание чл.344 ал.1 т.2 от КТ,предявен от Д. Т. Х. против „ В. завод 99”гр. Септември.
Делото да се докладва на Председателя на ІV г.о.за насрочване в открито съдебно заседание.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.