fbpx

Решение №151 от 11.6.2015 по гр. дело №6307/6307 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 151

[населено място] 11. 06. 2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на осми юни две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ОЛГА КЕРЕЛСКА

при участието на секретаря Виолета Петрова
разгледа докладваното от съдията ДЕКОВА
гр.дело №6307 по описа за 2014 год.

Производството е по чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на К. С. Р., подадена чрез процесуален представител адв.Д. с оттеглено впоследствие пълномощно, срещу решение от 08.05.2014г., постановено по в.гр.д. №15308/2013г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 27.08.2013г. по гр.д.№8479/2012г. на Софийски районен съд за отхвърляне на предявените от К. С. Р. срещу Министерство на правосъдието на Република България искове с правно основание чл.71, ал.1, т.1, 2 и 3 от Закона за защита от дискриминация и чл.86 ЗЗД.
Касационното обжалване е допуснато с определение №329 от 26.03.2015г. по съображения, че съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е недопустимо, поради това, че общите граждански съдилища не са родово компетентни по спора. Съгласно ТР №1 от 19.02.2009г. по тълк.д.№1/2009г. на ОСГТК на ВКС в случай, че съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е нищожно или недопустимо, ВКС е длъжен да го допусне до касационен контрол, а преценката за валидността и допустимостта се извършва с решението по същество на подадената касационна жалба.
В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно. Иска се неговата отмяна и постановяване на ново решение, с което предявените искове да бъдат уважени. Претендират се разноски.
Ответникът по жалбата Министерство на правосъдието на Република България, не взема становище по жалбата.
Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение, след като прецени данните по делото и доводите на страните, с оглед заявените основания за касиране на решението, приема следното:
С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на предявените от К. С. Р. срещу Министерство на правосъдието на Република България искове с правно основание чл.71, ал.1, т.1, 2 и 3 от Закона за защита от дискриминация и чл.86 ЗЗД – за осъждане на ответника за преустанови дискриминационното третиране и да се въздържа в бъдеще от такова дискриминационно третиране спрямо ищеца чрез предоставяне на възможност за използване на телефонни услуги извън тези на система „К.”, както и да бъде осъдено Министерство на правосъдието на Република България да заплати на К. Р. сумата от 25000лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди вследствие дискриминационното третиране, ведно със законната лихва върху сумата от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.
Производството по делото е образувано по искове, които съдът е квалифицирал като такива по чл.71, ал.1, т.1, 2 и 3 от Закона за защита от дискриминация.
Ищецът твърди, че от 2007г. ответникът е въвел телефонна система „К.” при липса на алтернативен доставчик на телефонни услуги, в резултат на което е бил по-неблагоприятно третиран на основата на личното му положение – лишен от свобода, осъден на доживотен затвор, изтърпяващ наказанието в затвора в [населено място] в сравнение с третирането на останалите лица, неизтърпяващи наказание лишаване от свобода на територията на страната. Иска твърдяното нарушение да бъде установено, ответникът да бъде осъден да преустанови нарушението и да се въздържа за в бъдеще от по-нататъшни нарушения както и да заплати обезщетение за претърпените вреди в размер на 25 000 лв., ведно със законната лихва.
Исковете са предявени срещу Министерство на правосъдието като отговорността на ответника се иска да бъде ангажирана поради действията или бездействията на неговите служители. С оглед на това общите граждански съдилища не са били компетентни да разгледат и се произнесат по предявените искове. Съгласно разпоредбата на чл.128, ал.1, т.5 АПК, всички спорове, касаещи искове за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по административен ред. В случая обективно съединените искове попадат в обхвата на чл.128, ал.1, т.5 АПК, доколкото претендираното обезщетение е за вреди, произтекли от действия или бездействия на длъжностни лица на ответника, който е административен орган и има властнически правомощия. Разпоредбата на чл.71 ЗЗДискр., която предвижда родова компетентност на районните съдилища по искове, предявени с настоящата искова молба, не изключва компетентността на административните съдилища, предвидена в разпоредбата на чл.74, ал. ЗЗДискр. като отговорността следва да се реализира по реда на ЗОДОВ. Такава е трайната практика на смесени петчленни състави на съдии от ВКС и ВАС във връзка с повдигнати препирни за компетентност между общите граждански съдилища и административните съдилища /определение №11 от 28.04.2010г. по дело №2/2010г., определение №34 от 10.08.2012г. по дело №23/2012г., определение №169 от 18.12.2008г. по дело №156/2008г., определение №41 от 23.07.2009г. по дело №20/2009г./. Приема се, че за вреди от дискриминационно третиране, произтичащи от отношения на равнопоставеност родово компетентен да се произнесе е районен съд, а при искове, произтичащи от действия или бездействия на органи имащи властнически правомощия, компетентен да се произнесе е съответния административен съд.
С оглед на това общите граждански съдилища не са били компетентни да разгледат предявените искове. Постановените от тях решения са процесуално недопустими и следва да се обезсилят като делото се изпрати за разглеждане на Административен съд – Варна, с оглед правилата за определяне на местна подсъдност – чл.7, ал.1, вр. чл.1, ал.2 ЗОДОВ.
Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение

Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА решение от 08.05.2014г., постановено по в.гр.д. №15308/2013г. на Софийски градски съд, както и потвърденото с него решение от 27.08.2013г. по гр.д.№8479/2012г. на Софийски районен съд, с което са отхвърлени предявените от К. С. Р. срещу Министерство на правосъдието на Република България искове с правно основание чл.71, ал.1, т.1, 2 и 3 от Закона за защита от дискриминация и чл.86 ЗЗД и изпраща същото за разглеждане по компетентност на Административен съд – Варна.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №849 от 9.11.2016 по търг. дело №728/728 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

4Определение на ВКС-Търговска колегия, І т.о. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 849 София, 09.11.2016 год. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:Председател: Дария ПродановаЧленове: Емил МарковИрина Петрова като изслуша докладваното от съдията Проданова

Прочети »

Определение №577 от 13.12.2016 по ч.пр. дело №5268/5268 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 577 София, 13.12.2016 г. Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОИЛ СОТИРОВЧЛЕНОВЕ:ВАСИЛКА ИЛИЕВАЗОЯ АТАНАСОВА при секретари в присъствието на прокурораизслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВч.гр.дело №5268/2016 година.

Прочети »

Определение №686 от 40893 по ч.пр. дело №663/663 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 686 С., 16.12.2011година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 5 декември две хиляди и единадесета година в състав:Председател: Ценка ГеоргиеваЧленове: Мария ИвановаИлияна Папазова като изслуша докладваното от съдията Ц. Г.

Прочети »

Решение №277 от 7.2.2017 по нак. дело №1091/1091 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

12Р Е Ш Е Н И Е № 277 гр.София, 07 февруари 2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВАЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВАНЕВЕНА ГРОЗЕВА при участието на секретаря Илияна Петковаи

Прочети »

Определение №506 от 9.11.2018 по гр. дело №848/848 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 506 София, 09.11.2018 година Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на пети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВАЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВАВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ изслуша докладваното от съдията Бранислава Павловагражданско дело № 3378/2018 година по

Прочети »

Определение №595 от 27.5.2015 по гр. дело №1250/1250 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 595 [населено място] 27. 05. 2015 год. Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май две хиляди и петнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВАЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВАОЛГА КЕРЕЛСКА разгледа докладваното от съдията

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top