Решение №163 от 18.7.2018 по тър. дело №463/463 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

6

Р Е Ш Е Н И Е

№163

София, 18.07. 2018 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ТК І т.о. в публичното заседание на единадесети юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:
Председател: Дария Проданова
Членове: Емил М.
Ирина Петрова

при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 463 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.303 и сл. ГПК.
Образувано е по молбата на „КНМ Груп”ЕООД, [населено място] за отмяна по чл.303 ал.1 т.1, т.2 и т.3 ГПК на влязлото в сила Определение № 1913 от 01.06.2015г. по в.гр.д.№ 925/2015г. на ОС Варна, с което на основание чл.233 ГПК е обезсилено Решение № 233 от 14.01.2015г., постановено по гр.д.№ 11320/2014г. на РС Варна и е прекратено производството по предявения от „КНМ Груп” ЕООД срещу „Енерго – Про Продажби” АД иск с правно основание чл.55 ал.1,предл 1 ЗЗД, поради отказ от иска.
Твърденията в молбата за отмяна са, че по предявения от „КНМ Груп” ЕООД иск е било постановено първоинстанционно решение за уважаване на претенцията с правно основание чл.55,ал.1 ЗЗД, а в хода на образуваното по жалба на ответника въззивно производство – в.гр.д. № 1156/2015г. на ОС Варна, вписаният в търговския регистър нов управител на въззиваемия – К Д. направила отказ от иска от името на „КНМ Груп” ЕООД. На основание чл.233 ГПК окръжният съд постановил определението, чиято отмяна е предмет на настоящето производство.
Молителят основава искането си на влязло в сила на 28.09.2017г. Решение № 764 от 25.10.2016г. по т.д.№ 762/2015г. на Окръжен съд Варна, /потвърдено с решението по в.т.д.№ 722/2016г. на АС Варна/, с което, по реда и на основание чл.365 т.3 ГПК вр. чл.29 ЗТР /по иска, предявен от П. К. срещу „КНМ Груп”ЕООД/, е прието за установено, че вписването на К Д. като управител на дружеството представлява несъществуващо обстоятелство. Позовавайки се на това решение, молителят поддържа, че през периода от 15.05.2015 – 12.10.2017г., „КНМ Груп” ЕООД не е било надлежно процесуално представлявано от К Д., поради което отказът от иска не е произвел правно действие.
Въз основа на тези факти се поддържа искането за отмяна на постановеното по реда на чл.233 ГПК определение на основание т.1 на чл.303 ал.1 т.1 ГПК – поради открити нови обстоятелства, установяващи ненадлежно представителство и материализиращото го доказателство – решението по т.д.№ 762/2015г. на ОС Варна; по т.3 на чл.303 ал.1 ГПК – поради това, че определението се основава на недействително вписване в Търговския регистър, което е отменено /обявено за недействително/. В хода на производството пред ВКС молителят не поддържа искането си за отмяна, заявено при условията на евентуалност, по чл.303 ал.1 т.2 ГПК /поради установено престъпно действие на представител на страната/.
Становището на ответника „Енерго – Про Продажби” АД, изразено в депозиран по реда и в срока на чл.306, ал.3 ГПК писмен отговор и чрез законния му представител в съдебно заседание е, че молбата за отмяна е неоснователна. Счита, че не са налице предпоставките на чл.303, ал.1 т.1 ГПК – отсъстват нови обстоятелства и нови писмени доказателства, обуславящи отмяната на влезлия в сила съдебен акт. Поддържа, че твърдяното обстоятелство – установяване недействителността на вписването в търговския регистър е новонастъпило, а материализиращото го доказателство – новосъздадено, че не са налице факти, твърдяни в рамките на правния спор, които по обективни причини страната не е могла да докаже. Позовава се на задължителните разяснения на ППВС № 2/1977г. както и на ТР № 1/2002г. на ОСГК на ВКС, като счита, че „за съда, като трето добросъвестно лице, отказът от иска е породил правно действие и постановеното по реда на чл.365 т.3 ГПК вр.чл.29 ЗТР решение има действие занапред”. Изтъква и доводи по приложението на чл.141 ал.6 ТЗ.
В съдебно заседание процесуалният представител на ответника поддържа, че даденото разрешение в т.3 на ТР №1/2002г. на ОСГК на ВКС /несъществуващото обстоятелство, дори да е вписано в ТР, няма действие по отношение на дружеството/ има предвид единствено съдружниците, а ако действията на мнимия управител не обвързват дружеството, това означава, че цялото производство е било нередовно поради липса на представителна власт; че в такъв случай отказът от иска произхожда от нелегитимно лице и определението за прекратяване на производството е недопустимо, а не неправилно, т.е. не подлежи на отмяна. Счита, че ако се възприеме тезата, че действията на нелегитимния управител не обвързват дружеството до датата на заличаването му от ТР, това означава възможност да се оспорват не само процесуални действия, а всички сключени от него граждански и търговски сделки. Счита, че разпоредбата на чл.141,т.6 ТЗ има действие и по отношение на съда. Позовава се и на даденото разрешение с решението по гр.д. № 5124/14 год. на ІІІ г.о. на ВКС.
Молбата на „КНМ Груп” ЕООД по чл.303 ал.1 ГПК е постъпила на 21.12.2017г. и е допустима, като депозирана в срока по чл.305,ал.1,т.1 ГПК, считано от постановяване на Определение № 530 от 29.09.2017г. по ч.т.д.№ 2052/2017г. на ВКС ІІ т.о. за потвърждаване на Разпореждане № 820 по в.т.д.№ 722/2016г. на АС Варна за връщане на подадената от „КНМ Груп” касационна жалба срещу решението по в.т.д.№ 722/2016г. на АС Варна /с което е потвърдено решението по т.д.№ 762/2015г. на Варненския ОС/. Съгласно т.6 на Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017г. по тълкувателно дело № 7/2014г. на ОСГТК на ВКС, предмет на отмяна по чл.307 ГПК може да бъде определението за прекратяване на делото поради отказ от иска.
Като взе предвид становищата на страните и извърши проверка по заявените основания за отмяна на влязлото в сила определение по чл.233 ГПК, настоящият съдебен състав приема следното:
Произнасянето по въпроса попадат ли в приложното поле на основанието за отмяна по т.1 на чл.303,ал.1 ГПК твърденията на молителя, базирани на влязлото в сила решение по т.д.№ 762/2015г. на ОС Варна, предпоставя преценка и анализ на правното значение на новото обстоятелство, обуславящо искането за отмяна – установената в спорно съдебно производство недействителност на вписано в Търговския регистър обстоятелство досежно представителството на „КНМ Груп”ЕООД в производството по същинския спор пред въззивната инстанция /в. гр.д.№ 1556/2015г. на ОС Варна/ и материализиращото го доказателство – влязлото в сила на 28.09.2017г. Решение № 764 от 25.10.2016г. по т.д.№ 762/2015г. на Окръжен съд Варна. С него, както се посочи, по реда и на основание чл.365, т.3 ГПК вр. чл.29 ЗТР, е прието за установено, че вписването на Катерина Д. като управител на „КНМ Груп“ ЕООД представлява несъществуващо обстоятелство.
С това решение е установена липсата на надлежно учредена представителна власт на К Д. по отношение на дружеството за релевантния за производството по отмяна период 15.05.2015 – 12.10.2017г. – вписването на Д. като управител, депозирането на молбата за отказ от иска и влизане в сила на решението по чл.365,т.3 ГПК във вр. с чл.19 ЗТР, обуславящо последицата по чл.604 ГПК – заличаване на това вписване. Като правна последица от това решение следва изводът, че в хода на производството по спора между „КНМ Груп“ и „Енерго-Про Продажби“ пред въззивната инстанция, въззиваемият „КНМ Груп” не е бил надлежно представляван и депозираната от Катерина Д. на 19.05.2015г. молба за отказ от иска не материализира волята на дружеството и няма обвързващо значение за него. Следва и изводът, че процесуалната представителна власт на Д. не е валидно възникнала за представлявания и не го обвързва. В т.3 на ТР № 1/2002г. на ОСГК на ВКС изрично е прието, че несъществуващото обстоятелство, дори да е вписано в търговския регистър, няма действие по отношение на дружеството. В конкретния случай това означава, че изявлението за отказ от иска не е изхождало от ищеца и не го обвързва. Неправилна е поддържаната теза на ответника по молбата, че дружеството е извън кръга на субектите, по отношение на които, вписването на несъществуващо обстоятелство не поражда правно действие. В хипотеза на действия на мним управител, при която порокът в представителната власт може да бъде установен само в отделно исково производство, именно самото дружество ще инициира производството по установяване несъществуването на вписаното обстоятелство.
Неоснователно е позоваването на решението по гр.д.№ 5124/2014г. на ІІІ г.о. Проверката на валидността на извършени процесуални действия е допустима в производството по чл.303 ГПК. Невъзможността последиците от порочни/невалидни процесуални действия да бъдат автоматично незачетени, обосновава интереса от атакуване по реда на извънредния способ за отмяна по чл.303 ал.1,т.1 ГПК на постановените в тези случаи съдебни актове. Разпоредбата на чл.141,ал.6 ТЗ не е в колизия с производството по отмяна, което съставлява процес относно процес, приключил с акт, създаващ сила на пресъдено нещо и именно в това извънредно производство е допустимо установяване дали изявлението за отказ от иска, изхожда от ищеца.

Молбата за отмяна е основателна:
Ненадлежно учредената представителна власт за К. Д., изключваща валидното възникване на право за процесуално представителство на „КНМ Груп” пред съда, е ново обстоятелство по смисъла на чл.303 ал.1 т.1 ГПК.
Ненадлежно учредената представителна власт на „КНМ Груп”ЕООД към правно релевантния момент – отказа от иска с последиците по чл.233, изр.трето ГПК не е новонастъпило обстоятелство. То е съществувало по време на висящността на спора пред въззивната инстанция, но не е бил налице процесуален способ за установяването му в рамките на този процес, доколкото законът /365, т.3 и чл.604 ГПК/ предвижда исков ред за установяване на порок на вписването на законно представителство. В случая представителството на Д. е било и процесуално такова по чл.30 ал.1 ГПК, поради което е без значение, дали преди или след отказа по чл.233 ГПК, заличеният управител К. е уведомил съда за порока. Това уведомяване не би могло да произведе правно действие поради това, че изхожда от процесуално нелегитимирано лице и поради предвидения самостоятелен исков ред по чл.365 т.3 ГПК, посочен по-горе. В това се състои и разликата с чл.303 ал.1, т.5 ГПК – в тази хипотеза порокът на представителната власт може да бъде въведен и разгледан в самото производство по отмяна. Обстоятелство, което е от значение за процесуалното представителство на страните по същинския спор може да бъде установено единствено /и е установено/ в друг спорен исков процес с Решение № 764 от 25.10.2016г. по т.д.№ 762/2015г. на ОС Варна, което има характер на ново доказателство за липсата на надлежно учредена представителна власт.
Същевременно, новото обстоятелство е от съществено значение за делото, тъй като е обусловило прекратяването на спора със съдебен акт имащ правни последици на силата на пресъдено нещо на влязло в сила съдебно решение.
Неоснователен е доводът на ответника по молбата за отмяна, основан на разпоредбата на чл.141,ал.6 ТЗ и на действието на вписването по отношение на третите добросъвестни лица. В случая хипотезата на чл.141, ал.6 ТЗ, а и на чл.599, ал.2 вр.ал.1 ГПК /която ТЗ до голяма степен възпроизвежда/, няма отношение към преценката на съда в производството по отмяна по реда на чл.303, ал.1 ГПК. Към момента на отправяне на изявлението на Д. за отказ от иска, тя е била вписана в търговския регистър като управител и въз основа на това вписване въззивният съд е приел, че изявлението изхожда от законния представител /по смисъла на чл.30 ал.1 ГПК/ на ищеца „КНМ Груп” и е прекратил производството по иска. Тези процесуални действия не са обект на проверка в настоящето производство, доколкото не е въведено основанието по чл.303 ал.1 т.5 ГПК и по-конкретно тази негова хипотеза, предвиждаща нарушаването на съответните правила, да е извършено от съда. Дали съдът в същинското производство е бил трето добросъвестно лице по отношение на мандатното правоотношение между страната и нейния представител е без значение. В настоящия случай, изявлението за отказ от иска, отправено от Д., съставлява процесуално действие, ненуждаещо се от приемане или неприемане от насрещната по делото страна и това процесуално действие не обвързва „КНМ Груп” ЕООД.
Неоснователно е възражението на ответника по молбата, че определението за прекратяване на производство по предявения иск по чл.55,ал.1 ЗЗД като постановено въз основа на искане на лице, непритежаващо представителна власт, е недопустимо, поради което не подлежи на отмяна. Същността на изявлението по чл.233, изр.първо ГПК е, че то десезира съда със спора и преклудира правото на „КНМ Груп” да предяви иск срещу същата страна за същото вземане и на същото основание – чл.299, ал.1 ГПК. Обстоятелството, че последицата от определението по чл.233 ГПК е като по влязло в сила решение, /принадлежност на имущественото право, предмет на иска по чл.55, ал.1 ЗЗД/, е относимо към правилността на определението за прекратяване на делото, а не към негова евентуална недопустимост. Характера на това определение обуславя единствено допустимостта на производството по чл.303, ал.1 ГПК.

Предвид формирания извод за наличие на основанието по чл.303, ал.1, т.1 ГПК, ВКС не дължи произнасяне досежно основанието по чл.303, ал.1, т.3 ГПК.
Поради изложените съображения, настоящият съдебен състав счита, че определението по чл.233 ГПК, постановено по молба на Катерина Д. следва да се отмени и делото да бъде върнато на АС Варна за продължаване на процеса по въззивната жалба на „Енерго-Про Продажби”АД от стадия на опороченото процесуално действие.
Съобразно задължителните указания, съдържащи се в т.4 на ТР № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС, разноските, направени от молителя „КНМ Груп”ЕООД в настоящето производство, подлежат на присъждане с решението по съществото на спора.
Предвид на горното, ВКС – Търговска колегия, състав на І т.о.

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК по молба на „КНМ Груп”ЕООД влязлото в сила Определение № 1913 от 01.06.2015г. по в.гр.д.№ 925/2015г. на ОС Варна.
ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на въззивната жалба на „Енерго – Про Продажби”АД.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: