Решение №180 от 27.3.2014 по гр. дело №1009/1009 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 180

София,27.03. 2014 година

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова
частно гражданско дело № 109/2014 година по описа на ВКС и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.
А. М. В. Дьо К. чрез пълномощника си С.С. и преупълномощения от нея адвокат С. Г. С. е обжалвал разпореждането на Софийския апелативен съд, търговско отделение, шести състав от 20.09.2013г. по ч.гр.д.№ 656/2013г. , с което е върната като нередовна на основание чл.275 ал.2 във връзка с чл.262 ал.2 т.2 ГПК частната касационна жалба вх.№ 3637 от 01.04.2013г.
Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.
Ответницата не е подала отговор на частната жалба.
С разпореждане от 20.09.2013г. Софийският апелативен съд е върнал частната касационна жалба, подадена от А. М. В. Дьо К. вх.№ 3637 от 01.04.2013г. поради неотстраняване на нередовностите й.
Определението е постановено в нарушение на процесуалните правила.
С определение на ВКС № 515 от 30.07.2013г. по гр.д.№ 4782/2013г. Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение е отменил предходно разпореждане на Софийския апелативен съд за връщане на същата частна касационна жалба вх. № 3637 от 01.04.2013г. В мотивите на определението е прието, че след оставяне на частната жалба без движение , с представената молба , постъпила в съда на 22.04.2013г. са отстранени основните нередовности – изведени са процесуалноправни въпроси , по отношение на които са изложени аргументи за значението им за точното прилагане на закона и развитие на правото, направено е и оплакване за недопустимост на обжалваното определение, което само по себе си е достатъчно за изпълнение на изискванията на чл.280 ал.1 ГПК. Делото е върнато на Софийския апелативен съд за произнасяне по молбата за продължаване на срока за уточнение на второто поддържано основание за допускане на касационното обжалване – противоречи със съдебната практика /чл.280 ал.1 т.2 ГПК/ с представяне на съдебните решения , както и за съответно администриране на частната касационна жалба.
Тези мотиви на Върховния касационен съд в отменителното определение са били задължителни за Софийския апелативен съд в частта , в която делото е върнато за администриране на жалбата. След като веднъж ВКС се е произнесъл, че не са налице основания за връщане на частната касационна жалба, Софийският апелативен съд не е имал правомощия да проверява отново редовността й във връзка със съдържанието на изложението за допускане на касационното обжалване по основанието на чл.280 ал.3 ГПК. В рамките на дадените му указания да се произнесе по молбата за продължаване на срока за представяне на противоречива съдебна практика, след като е оставил искането без уважение, Софийският апелативен съд е следвало да администрира жалбата като изпрати препис от нея на противната страна. Ето защо разпореждането за връщане на частната касационна жалба следва да се отмени и делото да се върне на Софийския апелативен съд за изпращане на препис от частната жалба на Н. А. Ю..
Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА разпореждането на Софийския апелативен съд, търговско отделение, шести състав от 20.09.2013г. по ч.гр.д.№ 656/2013г. , с което е върната като нередовна на основание чл.275 ал.2 във връзка с чл.262 ал.2 т.2 ГПК, подадената от А. М. В. Дьо К. частна касационна жалба вх. № 3637 от 01.04.2013г.
Връща делото на Софийския апелативен съд за изпълнение на задължението му по чл.276 ал.1 ГПК да изпрати препис от частната касационна жалба , подадена от А. М. В. Дьо К. вх.№ 3637 от 01.04.2013г. на насрещната страна Н. А. Ю. за отговор в едноседмичен срок. След изтичане на срока за отговор, делото да се изпрати на ВКС за произнасяне по жалбата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: