Решение №256 от 43430 по нак. дело №1020/1020 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

П Р О Т О К О Л – Р № 256

град София, 26.11.2018 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА
ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

при участието на секретаря КРИСТИНА ПАВЛОВА и прокурора АНТОНИ ЛАКОВ, сложи за разглеждане наказателно дело № 1020 по описа за 2018 год., докладвано от съдия Т. Стамболова.
На именното повикване в 09.06 часа се явиха:

Осъденият С. В. Т., редовно призован от Затвора гр. Ловеч, не се явява. Същият не е конвоиран за днешното съдебно заседание, тъй като собственоръчно е отбелязал на призовката си, че не желае да участва лично в производството пред Върховния касационен съд.
Явява се адв. В. Ц. Б., определена с уведомително писмо от АК-София, за назначаването й като служебен защитник, изискана от съда.
СЪДЪТ докладва, че по делото с вх. № 9596/06.11.18 г. е депозирана писмена молба, изготвена лично от осъдения С. Т., с която същият е заявил изричното си желание да оттегли искането си за възобновяване на н.о.х.д. № 409/18 г., водено по описа на РС-Габрово, инициирало настоящото производство.
Прокурорът: Да не се дава ход на делото. Моля на основание чл.423, ал.3 НПК да се прекрати производството по делото.
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД като взе предвид, че осъденият С. В. Т. е изложил писмено изрично свое волеизявление, за оттегляне на искането за възобновяване, депозирано по чл.423 НПК, намери че не са налице предпоставките за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание и същото следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно наказателно дело № 1020/2018 г., по описа на Върховния касационен съд, Второ наказателно отделение.
ИЗДАДЕ СЕ удостоверение на адв. В. Ц. Б. ведно с оригинали от акт и искане за правна помощ, изпратени до АК-София, които да й послужат за получаване на възнаграждение във връзка със запознаване материалите по делото и явяването й в днешното съдебно заседание.
Определението е окончателно.
Протоколът, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09.10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

СЕКРЕТАР: