Решение №357 от 11.12.2012 по търг. дело №1039/1039 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 357
София, 11.12.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети декември двехиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Зяпкова
ЧЛЕНОВЕ: Жива Декова
Олга Керелска

като изслуша докладваното от съдия Зяпкова гр. дело № 623/2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 248 ГПК.
С писмена молба вх. № 11252/21.11.2012 г., подадена от ответник по касация В. Г. В. чрез пълномощник адвокат Д. К. се претендира допълване на постановеното по реда на чл. 233 ГПК определение № 291/1.10.2012 г. по гр. д. № 623/2012 г. по описа на ВКС, ІІІ г. о. в частта за разноските, като се осъди касатор М. Г. А. да заплати на ответник по касация В. Г. В. сумата 2 310 лв., направени разноски пред първоинстанционния и въззивния съд за адвокатски възнаграждения и за вещи лица по предявени искове с искова молба, заведена в СРС с вх. № 45980/6.11.2007 г., както и сумата 215 лв., направени разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса по настоящото производство, съгласно представен с молбата списък по чл. 80 ГПК.
Ответник по молбата М. Г. А. не е изразила становище.
Молбата е подадена от надлежна страна в срока по чл. 248, ал. 1, предл. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество молбата е основателна.
Налице са изискванията на чл. 248 ГПК вр. чл. 78, ал. 4 ГПК за допълване на посоченото в молбата определение в частта за разноските, като ответникът по молбата-ищец в производството по делото следва да бъде осъдена да заплати на молителя-ответник в производството по делото направените по делото разноски за всички инстанции в размер на сумата 2 525 лв. съгласно приложения към молбата списък по чл. 80 ГПК, поради което Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПЪЛВА определение № 291/1.10.2012 г. по гр. д. № 623/2012 г. по описа на ВКС, ІІІ г. о. в частта за разноските, както следва:
ОСЪЖДА М. Г. А. ЕГН [ЕГН], адрес: [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх. „Б” да заплати на В. Г. В. ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено място], [улица] направените по делото разноски в размер на сумата 2 525 лв. за всички инстанции.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: