Решение №39 от 40234 по гр. дело №2699/2699 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 39
 
гр.София, 25. 02. 2010 година
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  Първо гражданско отделение в съдебно заседание на  двадесет и пети януари   две хиляди и десета година в  състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТЕОДОРА НИНОВА
                                              ЧЛЕНОВЕ:     КОСТАДИНКА АРСОВА
                                                                       ВАСИЛКА ИЛИЕВА
 
               със секретар   Виолета Петрова                                                                                                                                          
изслуша   докладваното  от   
председателя       (съдията)   ТЕОДОРА НИНОВА
гражданско  дело под № 2699/2008 година
 
Производство по чл.307 ГПК.
Образувано е по молба на М. А. М. от гр. С. за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК на влязлото в сила решение на К. районен съд, постановено на 28.03.2003 год. по гр.дело № 614/2001 год., с което на основание чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ е признато за установено по отношение на нея, че към момента на образуване на ТКЗС през 1956 год. на наследодателя на ищците Г, Т. С. М., Д. С. Г. и И. С. Н. е принадлежало правото на собственост върху овощна градина в землището на с. Д., м.”Т”, сега „М”, с площ 5.5 дка при съседи: Мите Я. Т. , А. И. , С. Г. и път.
Недоволна от съдебния акт е ответницата по спора, която претендира за отмяната му поради узнаването на ново обстоятелство: решение /представено е определение/ на Софийския градски съд, ІІ-Б състав по ч.гр.дело № 391/2007 год., което не е влязло в сила, където е налице позоваване на ТР № 1/1997 год. на ОСГК и за това го счита относимо към настоящия спор, а не било съобразено от К. районен съд при решаване на спора по същество.
Процесуалният представител адвокат Г поддържа молбата за отмяна и по съображения, изложен в писмена защита като в пледоарията навежда и ново основание – т.5 на чл.303, ал.1 ГПК.
Ответниците по молбата за отмяна В. Е. С., Т. С. М., двете от гр. К., Д. С. Г. и И. С. Н. , двамата от с. К., К. област в отговор по чл.306, ал.3 ГПК заявяват становище за неоснователност.
Правоприемниците на И. С. Н. , починала на 11.11.2008 год. – К. К. Г. и Д. К. Б., двете от гр. П. не вземат становище по молбата за отмяна.
Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение като взе предвид данните по делото и съобрази доводите на страните, приема следното:
С решение № 1* от 30.09.2005 год., постановено по гр.дело № 545/2004 год. по описа на ІV г.о. на Върховния касационен съд е оставено в сила решението от 07.01.2004 год. по гр.дело № 648/2003 год. на К. окръжен съд, а с последното е оставено в сила посоченото първоинстанционно решение, чиято отмяна се иска.
Молбата за отмяна при това положение е подадена след срока по чл.305 ГПК, поради което се явява процесуално недопустима.
Отношенията между страната и адвоката са вътрешни техни отношения по договор за поръчка с оглед момента на узнаването на представеното определение по друго производство – отделен е въпросът, че то не е и няма ново обстоятелство по смисъла на чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 6* от 12.05.2008 год., подадена от М. А. М. от гр. С. за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 и т.5 ГПК на влязлото в сила решение на К. районен съд, постановено по гр.дело № 614/2001 год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен рок от получаване на съобщението пред друг тричленен състав на Гражданска колегия на Върховния касационен съд.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/
 
/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: