fbpx

Решение №398 от 6.1.2014 по нак. дело №1214/1214 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

4
Р Е Ш Е Н И Е
№ 398

София, 6 януари 2014 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд, наказателна колегия – първо отделение, в съдебното заседание на осемнадесети септември две хиляди и тринадесета година и в състав:

Председател: Иван М.Недев
Членове: Евелина Стоянова
Капка Костова

при секретар Даниела Околийска …………….. и с участието
на прокурора Димитър Генчев …….. изслуша докладваното
от съдията Иван М. Недев ………………………………… наказателно
дело № 1214/2013год.
Подсъдимият Р. А. Б. обжалва по касационен ред въззивно решение № 122/13г. от 5.ІV.2013г. по внохд 1319/2012г. на АС-София с доводи за явна несправедливост на наложеното му наказание и несправедливост на обезщетенията, присъдени в полза на гражданските ищци. Съображенията са, че са недооценени смекчаващите обстоятелства, а общият размер на присъдените обезщетения – 200000лв., е „непосилен” за него;
в недостатъчна степен е отчетено съпричиняването на праводателя на ищците.
Иска наказанието да се намали до минимум с прилагане на условното осъждане по чл. 66 от НК, а размерът на обезщетенията – намали.
Защитата поддържа жалбата, а прокурорът от ВКП изразява становище, че същата е неоснователна.
След преценка на доводите и становищата на страните и проверка на въззивното решение в пределите по чл. 347 от НПК ВКС, І-во н.о. в настоящия състав намира:
С присъда № 239/24.Х.2012 год. по нохд № 278/2012 г. на ОС-Благоевград подсъдимият Р. А. Б. е признат за виновен в това, че на 22.Х.2011г. в местността „Г. андък”, ловище „П.”, землището на [населено място], обл. Благоевград, поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, източник на повишена опасност – като участник в организиран лов на едър дивеч (дива свиня) е нарушил чл. 17, т.5 от Инструкция за притежаването, съхраняването и ползването на ловно гладкоцевно оръжие и боеприпаси и правила за безопасност при дейностите с тях в системата на СЛРБ и в резултат на това по непредпазливост причинил смъртта на Н.К.Б. от гр. Г.Д., поради което и на основание чл. 123, ал.1, предл.ІІ-ро, във вр. с чл. 54 от НК е осъден на наказание „лишаване от свобода” за срок от три години, изтърпяването на което е отложено по чл. 66 от НК за срок от пет години; подсъдимият е осъден да заплати на гражданските ищци, наследници на убития, суми в размер на по 55000лв., обезщетение за неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва от датата на увреждането, както и по 200лв., разноски по делото; за разликата до предявените размери исковете са отхвърлени.
С въззивно решение № 122/13г. от 5.ІV.2013г. по внохд 1319/2012г. на АС-София по въззивна жалба на подсъдимия Б. размерът на присъдените обезщетения в полза на пострадалите е намален на по 40000лв. В останалата част и по повод жалбите на частните обвинители и граждански ищци за увеличаване размера на наказанието и обезщетението за неимуществени вреди присъдата е потвърдена.
Касационната жалба е неоснователна – не е налице основанието по чл. 348, ал.1, т.3 от НПК, защото наложеното наказание с прилагане на условното осъждане не е нито очевидно несъответно на извършеното от жалбоподателя престъпление, нито пък е отказано да се приложи нормата по чл. 66 от НК.
Неоснователна е и в гражданско-осъдителната част. Размерите на обезщетенията за неимуществени вреди от престъплението са определени в съгласие с чл. 52 от ЗЗД – по справедливост, като е съобразен и принос на пострадалия за увреждането му. Материалните възможности на деликвента са ирелевантни при определяне размера на дължимото от него обезщетение за вреди от деликта.
По тези съображения и на основание чл. 354, ал.1, т.1 от НПК ВКС, І-во н.о.
Р Е Ш И:

Оставя в сила въззивно решение № 122/13г. от 5.ІV.2013г. по внохд 1319/2012г. на АС-София.
Решението не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Определение №353 от 13.7.2015 по ч.пр. дело №3318/3318 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2гр. д. № 3318/2015 г. ВКС на РБ, ГК, І г. о.О П Р Е Д Е Л Е Н И Е N 353 София, 13.07.2015 годинаВърховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВАЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВАБОНКА ДЕЧЕВА изслуша докладваната от съдия Ж. Силдарева ч. гр. д.

Прочети »

Определение №1085 от 41179 по гр. дело №409/409 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1085 ГР. С., 27.09.2012 г. Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 25.09.12 г. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВАЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВАИЛИЯНА ПАПАЗОВА Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №409/12 г.,Намира следното: Производството е по чл.288,

Прочети »

Определение №787 от 40429 по гр. дело №1672/1672 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е По чл. 288 от Гражданско процесуалния кодекс № 787 [населено място] , 08.09.2010 година ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б., Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и пети август , две хиляди и десета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора НиноваЧЛЕНОВЕ : Костадинка АрсоваВасилка

Прочети »

Определение №224 от 28.4.2016 по ч.пр. дело №954/954 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 224 Гр. София, 28.04.2016 г. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ВЪРБАНОВАЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИПЕТЯ ХОРОЗОВА изслуша докладваното от съдия Петя Хорозовач.

Прочети »

Решение №662 от 13.1.2011 по нак. дело №663/663 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е № 662 гр.София, 13 януари 2011 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на седемнадесети декември две хиляди и десета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЯНА КАРАГЬОЗОВАЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА ИМОВАПАВЛИНА ПАНОВА при секретар ЛИЛИЯ ГАВРИЛОВА и с участиетона прокурор от

Прочети »

определение №106 от 28.9.2010 по ч.пр. дело №481/481 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

22 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 106София, 28 септември 2010годинаВ ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и осми септември две хиляди и десета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВАЧЛЕНОВЕ: Евелина СтояноваРужена Керанова при участието на секретаря :и с участието на прокурора

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top