fbpx

Решение №416 от 14.10.2011 по нак. дело №1972/1972 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3
Р Е Ш Е Н И Е
№ 416
София, 14 октомври 2011година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито заседание на 26 септември две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА
ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА
НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

при участието на секретаря:Даниела Околийска
и в присъствието на прокурора:Атанас Гебрев
изслуша докладваното от Съдия Елена Величкова
касационно нох.дело № 1972 по описа за 2011 година

Срещу присъда по внчхд.№93/2011 на Окръжен съд гр.Видин е подадена касационна жалба от частния тъжител Л. И. ,с оплаквания за съществени процесуални нарушения и нарушение на закона.
В съдебно заседание жалбата се поддържа лично и от повереник.
Подсъдимия и защитата му са на становище присъдата ,като законосъобразна и при спазване на процесуалните правила да се остави в сила.
Представителят на Върховната касационна прокуратура намира постановената присъдата законосъобразна,а жалбата на частния тъжител изцяло неоснователна.
Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение,като съобрази становищата на страните и за да се произнесе взе предвид следното:
С присъда от 10.05.2011 г. постановена по внчхд.№93/2011 г. на Окръжен съд гр.Видин е отменена изцяло присъда по нчхд.№129/2010 г. на Районен съд гр.Белоградчик, вместо това подсъдимия Г. Р. А. е признат за невиновен на 21.07.2009 г. в [населено място] поле да е причинил на Л. В. И. лека телесна повреда,поради което и на основание чл.304 НПК е оправдан по обвинението да е извършил престъпление по чл.130 ал.1 НК.Отхвърлен е и гражданския иск за неимуществени вреди в полза на частния тъжител ,като неоснователен.
ПО ЖАЛБАТА на частния тъжител И. :
Доводите за съществени процесуални нарушения според повереника на частния тъжител ,са в оценката на доказателствата и в “липсата на мотиви” на постановената въззивна присъда.Твърди се също ,че въззивния съд е изградил изводите си по фактите единствено на защитната теза на подсъдимия.
Оплакването е неоснователно.Вярно е ,че мотивите към присъдата не са многословни,но обсъждайки събраните по делото доказателства ,съда е посочил кои обстоятелства от предмета на доказване приема за установени и на коя доказателствена основа.Невярно е твърдението ,че изводите по фактите са само и единствено на обясненията на подсъдимия А..Напротив тези обяснения дори не са споменати в мотивите.Подробно са обсъдени показанията на свидетелите В. и Н.,за които тъжителя не твърди,че са заинтересовани и не следва да им се дава вяра.
При правилно и безпротиворечиво установени факти и закона е приложен правилно.Въззивния съд е приел,че подсъдимия е действал при условията на неизбежна отбрана ,предвид прякото и непосредствено нападение с брадвичка върху него от страна на тъжителя .
Законосъобразно е отхвърлен и граждански иск ,който при липса на вина у подсъдимия е изгубил основанието си.
По изложените съображение Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение намира постановената присъда законосъобразна и при спазване на процесуалните правила,а подадената жалба изцяло неоснователна.
Ето защо и на основание чл.354 ал.1т.1 НПК Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА присъда по внчхд.№93/2011 г. на Окръжен съд гр.Видин ,с която е отменена присъда по нчхд.№129/2010 г.на Районен съд гр.Белоградчик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Scroll to Top