Решение №420 от по търг. дело №2693/2693 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

    О           П          Р          Е         Д          Е         Л          Е          Н         И        Е
 
                                                       №  420
 
                                     ГР. София,   09.04.2009 г.
 
                       
                        Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито съд. заседание на 2.04.09 г. в състав:
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ  ИВАНОВА
                                                                                   ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
 
 като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №290/09 г.,
намира следното:
 
Производството е по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.
В него ВКС се произнася по допустимостта и допускането на касационната жалба на „Кодатекс” О. срещу въззивното решение на Окръжен съд Кюстендил по гр.д. №88/09 г., с което са уважени предявените от И. Н. срещу дружеството искове по чл.344, ал.1,т.1, 2 и 3 от КТ.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.
Налице е и основание за допускане на касационното обжалване по чл.280, ал.1, т.3 от ГПК, на което се позовава касаторът.
Съществени за спора са материалноправните въпроси за значимите по иска с пр.осн. чл.344, ал.1,т.1 от КТ последици по чл.193, ал.3 от КТ, когато обясненията на работника не са изслушани по негова вина и за настъпило след процесното уволнение по волята на страните прекратително за тр. договор основание, от значение за спора по исковете с пр. осн. чл.344, ал.1,т.2 и 3 от КТ.важаването на последните се предпоставя от трудово правоотношение, което би съществувало без незаконното уволнение. В случая от работника е отправено и е прието от работодателя предизвестие от 3.05.07 г. за прекратяване на тр. договор по чл.326 от КТ, срокът на което изтича след дисциплинарното уволнение. Въззивният съд не е обсъдил това обстоятелство в противоречие с трайната практика по приложението на чл.188 от ГПК..
Поставените съществени материално и процесуално правни въпроси са от значение за точното прилагане на закона и по трите иска. Това налага да се допусне касационно обжалване на въззивното решение и ВКС на РБ, трето гр. отд.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Кюстендилски окръжен съд по гр.д. 088/08 г. от 4.07.08 г.
Държавна такса за разглеждане на жалбата е внесена.
Делото да се докладва за насрочване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: