Решение №44 от 6.2.2012 по гр. дело №46/46 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 44

София,06.02.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на втори февруари през две хиляди и дванадесета година,в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Светлана Калинова
ЧЛЕНОВЕ:Зоя Атанасова
Мария Яначкова
при участието на секретаря
и в присъствието на прокурора
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 46 от 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.307,ал.1 ГПК.
Постъпила е молба от Т. П. Н. за отмяна на решение №19/31.01.2011г. на Добричкия окръжен съд, постановено по гр.д.№835/2010г. на основание чл.303,ал.1,т.1 ГПК.
Върховният касационен съд,като обсъди по реда на чл.307,ал.1 ГПК наличието на предпоставките за допустимостта на подадената от Т. П. Н. молба за отмяна,приема следното:
Решението,чиято отмяна се иска,е влязло в сила-с определение №155/20.05.2011г. подадената срещу това решение касационна жалба е оставена без разглеждане. Определението е съобщено на Т. П. Н. на 26.05.2011г. и не е обжалвано.
С молбата е представена скица №470/08.06.2011г.,издадена от [община],за която се поддържа,че представлява ново писмено доказателство,удостоверяващо наличие на нови обстоятелства от значение за делото. Молбата за отмяна е подадена на 18.07.2011г. в срока по чл.305,ал.1,т.1 ГПК,с оглед на което настоящият състав приема, че същата следва да бъде допусната до разглеждане като подадена в срок от надлежно легитимирана страна, която е взела участие в процеса.
По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Т. П. Н. за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.1 ГПК на решение №19/31.01.2011г. на Добричкия окръжен съд,постановено по гр.д.№835/2010г.
Делото да се докладва на председателя на ІІ ГО за насрочване в о.с.з.

Председател:

Членове: