Решение №454 от 27.11.2009 по нак. дело №495/495 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
 
№  454
 
София,  27 ноември 2009 година
 
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
Върховният касационен съд на Република България,  трето наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми октомври две хиляди и девета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЯНА КАРАГЬОЗОВА
          ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА ИМОВА
                                                                           ПАВЛИНА ПАНОВА
при участието на секретаря  Л.Гаврилова
и в присъствието на прокурора ЯВОР ГЕБОВ
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЕЛИЯНА КАРАГЬОЗОВА
дело № 495/2009  година
Производството е образувано на основание ИСКАНЕ на главния прокурор на Р България за възобновяване на внчд № 470/2006г. на Окръжен съд-Перник отменяване на постановеното по него решение № 247/12.07.2006г. за групиране на наказанията на осъдения Х. И. В. и връщане на делото за ново разглеждане.
В искането,което се поддържа в съдебно заседание от представителя на Върховната касационна прокуратура се твърди,че определението е постановено при допуснато нарушение на закона,основание за неговото отменяване по реда на възобновяването.
Осъденият Х. И. В. лично и чрез защитника си моли да се уважи искането.
Върховният касационен съд,за да се произнесе съобрази следното:
С протоколно определение от 15.09.2004г. по нохд № 290/2003г. Районен съд-Перник на основание чл.25,ал.1 вр.с чл.23,ал.1 НК е определил на Х. И. В. ОБЩО наказание в размер на ПЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,към което е ПРИСЪЕДИНИЛ наказанието ГЛОБА в размер на 50 000 лева по присъда по нохд № 290/03г. и нохд № 208/2001г. на ОС-Перник и кумулираните с определение по чнд № 425/2003г. на ОС-Плевен присъди по нохд № 135/2002г.,нохд № 238/1994г.на РС-Перник и нохд № 330/2001г,нохд № 402/2001г. ,нохд № 468/2000г. на ПРС и нохд № 208/2001г на ОС-Перник. Съдът е приложил чл.24 НК и е УВЕЛИЧИЛ общото наказание лишаване от свобода с ДВЕ ГОДИНИ.
С решение № 256 от 16.12.2004г. по внохд № 548/2004г. Пернишкият окръжен съд е ПОТВЪРДИЛ горното определение.
С решение № 487/09.06.2006г. по кас.дело № 1116/2005г. Върховният касационен съд,второ наказателно отделение е възобновил производството по внохд № 548/2004г. на ОС-Перник,отменил е решението на Пернишкия окръжен съд и е върнал делото на ОС-Перник за ново разглеждане.
При новото разглеждане,Пернишкият окръжен съд с решение № 247/12.07.2006г. по вчнд № 470/2006г.,влязло в сила на 12.07.2006г. е ОТМЕНИЛ определението на Пернишкия районен съд и е образувал две съвкупности за определяне на общо наказание,както следва:
1. По нохд № 238/1994г. на РС-Перник и по нохд № 402/2001г. на ОС-Перник в размер на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2. По нохд № 468/2000г. и нохд № 290/2003г- на РС-Перник и нохд № 208/2001г. и нохд № 330/2001г. на ОС-Перник в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Съдът е постановил В. да изтърпи ОТДЕЛНО наказанието от ПЕТ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по присъда по нохд № 135/2001г. на РС-Перник.
Решението е постановено в нарушение на чл.348,ал.1 т.1 НПК. Това е така,защото съдът не е спазил принципа на най-благоприятно за осъденото лице съчетание и ТР №1/2006г. на ОСНК на ВКС,както и не е съобразил разпоредбата на § 90 от ПРЗИДНК /ДВ,бр.92/2002г./ по отношение на присъдите по НОХД № 135/2001г.,нохд № 208/2008г,нохд № 330/2001г. и нохд № 290/2003г. Съгласно посоченото решение, при наличие на условия за групиране на присъди и кумулиране на наказанията по тях по реда на чл.25 НК,наказанията по присъдите,постановени или влезли в сила след 01.10.2002г. могат да се групират с наказанията,обхванати от § 90,но в този случай общото наказание не може да бъде по-малко от определеното по § 90.
Съобразно изложеното,следва да се образуват отново две съвкупности в следните съчетания:
1. По нохд № 238/1994г. и по нохд № 402/2001г ,като се определи общо наказание от ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2. По нохд № 208/2001г. ,по нохд № 330/2001г. и по нохд № 290/2003г. ,които присъди са извън обхвата на § 90 от и по нохд № 135/2001г. което е в обхвата на § 90 и се определи общо наказание от ПЕТ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА . Към това наказание следва да се ПРИСЪЕДИНИ наказанието ГЛОБА в размер на 50 000 лева.
Отделно следва да се изтърпи наказанието от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по присъда по нохд № 468/2000г. на РС-Перник.
При това съчетание сборното наказание,което следва да търпи осъденият В. възлиза на ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА,което е по-благоприятно от определеното с атакуваното определение наказание в общ размер 14 години и 6 месеца.
С оглед на изложеното искането за възобновяване е ОСНОВАТЕЛНО и следва да се уважи,като се отмени определението на Пернишкия окръжен съд и делото върне за ново разглеждане на същия съд от друг състав. При новото разглеждане,съдът следва да приложи правилно ТР № 1/2006г. на ОСНК на ВКС и определи на осъдения В. по правилата на чл.25 вр.с чл.23 НК общо наказание в съответствие с принципа на най-благоприятното за него съчетание.
По преценка съдът следва да обсъди и приложи разпоредбата на чл.24 НК.
Допуснатото нарушение е съществено по смисъла на чл.422,ал.1 т.5 вр.с чл.348,ал.1 т.1 НПК,поради което и на основание чл.425,ал.1 т.1 НПК Върховният касационен съд,трето наказателно отделение
 
 
 
Р Е Ш И:
 
 
 
ВЪЗОБНОВЯВА вчнд № 470/2006г. по описа на Окръжен съд-Перник,ОТМЕНЯВА постановеното по него решение № 247 от 12.07.2006г. за групиране наказанията на осъдения Х. И. В. и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: