Решение №46 от 7.3.2017 по гр. дело №1/1 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 46

гр.София, 07 март 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на осми февруари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Марио Първанов
Членове: Маргарита Георгиева
Ерик Василев

при участието на секретаря Аврора Караджова като разгледа докладваното от съдия Ерик Василев гражданско дело № 1 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.73, ал.4 ЗЧСИ.
Образувано е по жалба на частен съдебен изпълнител А. М. Б. с рег. № … и район на действие Софийски градски съд срещу решение от 08.07.2016 г. по дисциплинарно дело № 10/2016 г. на Д.к. К., с което му е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лева, за извършени нарушения по изп.дело № 20138500400690, във връзка с изискванията на чл.16, ал.4 от Наредба № 4 от 06.02.2006 г. за служебния архив на ЧСИ, както и „глоба” в размер на 1000 лева, за нарушения на чл.460 ГПК и неспазване на процедурата по чл.131 ЗДДС по същото изпълнително дело. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на решението на дисциплинарния състав поради допуснати от него нарушения на процесуалните правила, което е довело до постановяването на неправилно решение. Твърди се, че по първото нарушение вече има решение на ДК на К. по друго дисциплинарно дело, с което е отхвърлено искане на министерство на правосъдието да му бъде наложено наказание за нарушения на чл.16, ал.4 от Наредба № 4 от 06.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители. По второто нарушение се твърди, че с оглед на конкретните фактически обстоятелства по изпълнението, разпоредбата на чл.460 ГПК била неприложима, а процесуалният закон не поставя изискване за срока, в който да се извърши разпределение на постъпилите суми, нито форма на акта за обективиране на това действие на съдебния изпълнител. В частта, в която се твърди, че е забавено превеждането на постъпилите суми към НАП от внесения ДДС са изложени съображения, че процедурата е била забавена поради подаването на жалби срещу изпълнителните действия, което обективно е препятствало изпълнението на задълженията на частния съдебен изпълнител по чл.131 ЗДДС. По тези съображения се иска решението на Д.к. на К. на Ч. да бъде отменено, тъй като наложеното наказание не е съобразено с фактическата и правна сложност на спора.
К. на частните съдебни изпълнители чрез юрисконсулт А. Д. взема становище за неоснователност на доводите в жалбата по съображения, че констатираните от дисциплинарната комисия нарушения са били извършени виновно от ЧСИ Б., поради което наложеното му наказание е правилно и следва да се потвърди.
От министъра на правосъдието чрез старши юрисконсулт С. Т. е постъпило писмено становище, в което оспорва доводите в жалбата и иска наложеното наказание да бъде потвърдено.
Жалбата е подадена в срок от процесуално легитимирана да обжалва решението на дисциплинарната комисия страна в производството, поради което същата е редовна и допустима.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като взе предвид оплакванията в жалбата, становищата на страните и данните по делото, приема за установено следното: По искане на С. на К. до ДК на К. на ЧСИ е било образуване на дисциплинарно производство срещу частен съдебен изпълнител А. Б., с рег. № …. и район на действие Софийски градски съд, за извършените от него нарушения по движението на изпълнително дело № 20138500400690. Искането на Съвета на КЧСИ до дисциплинарния орган е мотивирано с допуснати конкретни нарушения на разпоредбите на чл.460 ГПК, чл.131 от ЗДДС и чл.16, ал.4 от Наредба № 4/06.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители.
Д. състав към К. на ч.с.и. е образувал дисциплинарно дело № 10/2016 г. и след като е разгледал доводите и възраженията на ЧСИ А. Б. му е наложил дисциплинарно наказание „глоба” в размер на общо 1100 лева като е приел за основателни изложените съображения в искането на Съвета на К., а именно: ЧСИ е допуснал нарушение на разпоредбите на чл.16, ал.4 от Наредба № 4/06.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители, изразяващо се в липсата на номерация на съставените и постъпили по изпълнително дело № 690/2013 г. книжа за извършените изпълнителни действия; ЧСИ не е извършил разпределение на постъпила от публична продан сума на основание чл.460 ГПК и не е провел процедурата по чл.131 ЗДДС в срок и надлежна проверка, дали длъжникът е задължено лице, което е регистрирането по ЗДДС.
Изложените в жалбата на ЧСИ А. Б. съображения за допуснати нарушения на процесуалните правила от дисциплинарния състав, което е нарушило правото на защита, са неоснователни. Искането на Съвета на К. до дисциплинарния орган е с ясно очертан предмет и в него са посочени конкретни нарушения на законовите разпоредби. Д. състав е предоставил възможността на частния съдебен изпълнител да даде обяснения и да представи допълнително доказателства, след което се е произнесъл като е постановил решение по същество.
Настоящият състав на Върховния касационен съд намира доводите по т.1 от подадената жалба на ЧСИ А. Б., във връзка с допуснато нарушение на Наредба № 4 от 06.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители, за основателни. Последователното свързване на молбите и документите по преписките с изпълнителните дела, както и номерирането им са от значение не само за прегледност на документацията, но и за осъществяването на съдебен контрол върху действията на частния съдебен изпълнител при проверка на процесуалната допустимост на направените от страните искания и осигурява доказване хронологията на извършените изпълнителни действия при изгубване или унищожаване на книжата при принудителното изпълнение. Когато, обаче, след извършена проверка по същото изпълнително дело е било образувано дисциплинарно производство и с влязло в сила решение на съда е прието, че не е допуснато дисциплинарно нарушение на чл.16, ал.4 от Наредба № 4/06.02.2006 г., е недопустимо повторно да бъде ангажирана отговорност от съдебния изпълнител за същото нарушение по изпълнителното дело, което вече е било проверявано. Ето защо в частта по пункт 1 от искането на С. на К., решението на ДК на К. следва да бъде отменено като неправилно.
Неоснователни са доводите в жалбата против констатираните от Д. к. нарушения, че частния съдебен изпълнител не е предприел своевременно действия по разпределение на постъпилата сума от публичната продан, която е приключила с постановление за възлагане на недвижим имот от 17.01.2014 г. Видно от отбелязването, постановлението за възлагане е влязло в сила на 26.06.2015 г., но без да е извършено разпределение на сумите за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, което е в нарушение изискванията на чл.495, във връзка с чл.460 ГПК. Възлагането на недвижимия имот на взискателя след обявяването му за продавач, но преди влизането в сила на разпределението, каквото в случая липсва, нарушава правата на останалите взискатели по изпълнението и очевидно не може да се приеме за бездействие, което изключва вината на съдебния изпълнител.
По обявената втора публична продан с протокол от 23.04.2014 г.и проведена от 24.04.2014 г. до 25.04.2014 г. на четири триетажни къщи на етап „груб строеж”, купувачът е превел цената с ДДС на 30.04.2014 г., но ЧСИ Б. е възложил имота с постановление още на 28.04.2014 г. Без да извърши проверка дали сделката е облагаема и съответно да изпълни изискванията на закона за уведомяване и превеждане на дължимия данък по сметка на ТД на НАП в срок 5 дни от получаване пълната цена по продажбата, ЧСИ Б. е връчил уведомление по чл.131 ЗДДС на 10.12.2014 г., а е извършил превода на ТД на НАП на 08.12.2014 г. Неоснователни са доводите в жалбата, че преводът е следвало да се извърши преди приключване на производствата по чл.435 ГПК, тъй като според изричната разпоредба на чл.438 ГПК, подаването на жалби срещу действията на съдебния изпълнител не спира изпълнението, а в случая няма данни съдът да е постановил спиране. След влизане в сила на това постановление за възлагане е била насрочена дата за предявяване на разпределението на сумата от тази публичната продан, но отново без да е направено искане за издаване на удостоверение от ТД на НАП за публичните задължения на длъжника (в НАП е получено искане от ЧСИ едва на 04.06.2015 г.), а сметката за разпределение е изготвена на 26.10.2015 г.
При така установените фактически обстоятелства, настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че видът на наложеното наказание и неговия размер са съобразени изцяло с констатираните от дисциплинарната комисия нарушения на закона от съдебния изпълнител. Доводите в подадената жалба се опровергават от приложените писмени доказателства, установяващи виновно неизпълнение на професионалните задължения от ЧСИ А. Б., всяко от които съставлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.67 ЗЧСИ. Действията, респ. бездействието на частния съдебен изпълнител не са малозначителни и не са с формален характер, тъй като чрез тях се засягат правата и интересите на всички страни в производството, поради което следва да се ангажира дисциплинарната отговорност на ЧСИ А. Б. за начина, по който е изпълнявал професионалните си задължения по движението на изпълнително дело № 20138500400690.
Предвид гореизложеното, наложеното наказание „глоба” в размер на 100 лева за неспазването на изискванията в чл.16, ал.4 от Наредба № 4/06.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители, следва да се отмени като неправилно. В останалата част, действията и бездействията на частен съдебен изпълнител А. Б., рег. № ….. и район на действие Софийски градски съд, съставляват дисциплинарни нарушения по смисъла на чл.67 ЗЧСИ, чиято тежест съответства на наложеното наказание „глоба” в размер на 1000 лева, с оглед на което постановеното решение от дисциплинарната комисия в тази част следва да се остави в сила.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ частично решение от 08.07.2016 г. по дисциплинарно дело № 10/2016 г. на Д.к. на К. в частта, в която му е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лева и вместо това:
ОТХВЪРЛЯ искането на С. на К. да бъде наложено дисциплинарно наказание на частен съдебен изпълнител А. Б., с рег. № ….. и район на действие Софийски градски съд, за допуснато нарушение от неспазването на изискванията в чл.16, ал.4 от Наредба № 4/06.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители, по изпълнително дело № 20138500400690.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 08.07.2016 г. по дисциплинарно дело № 10/2016 г. на Д.к. на К., с което е наложено дисциплинарно наказание „глоба” в размер на 1000 лева на частен съдебен изпълнител А. Б., рег. № ……. и район на действие Софийски градски съд, в останалата му част.
ОСЪЖДА частен съдебен изпълнител А. М. Б., с рег. № …….. и район на действие Софийски градски съд да заплати на Министерство на правосъдието на Република България юрисконсултстко възнаграждение в размер на 300 (триста) лева.
ОСЪЖДА частен съдебен изпълнител А. М. Б. с рег. № ……. и район на действие Софийски градски съд да заплати на Камара на частните съдебни изпълнители разноски за юрисконсултстко възнаграждение в размер на 300 (триста) лева.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.