fbpx

Решение №969 от 7.8.2012 по гр. дело №2944/2944 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 969

С., 07.08.2012 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на двадесет и шести юли две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Светла Цачева Албена Бонева

изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 203 по описа за 2012 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 288 ГПК.
С решение № 540 от 18.11.2011 година по гр.д. № 948/2011 година на Пловдивски апелативен съд е уважен иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ, предявен от Т. И. П. от [населено място], [община] против Прокуратурата на Република България, [населено място]. Присъдена е сумата 30000 лева, съставляващи обезщетение за неимуществени вреди, причинени от незаконно обвинение. За да уважи претенциите за присъждане на обезщетение на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ, въззивният съд е приел, че вследствие на образувано на 06.07.2004 г. наказателно досъдебно производство, по което е било повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 206, ал.3 вр. с ал.1 НК, за което подсъдимият е бил признат за невинен с влязла на 05.06.2007 г. присъда по н.о.х.д. № 2624/2006 г. на Пловдивски окръжен съд, ищецът е претърпял сериозни душевни страдания. Изживял е стрес, тревога и притеснения поради предвиждащото се по обвинението тежко наказание; предприетите по отношение на него ограничителни мерки „забрана за напускане пределите на страната”; злепоставянето му в обществото чрез средствата за масова информация и изолацията в социалния му кръг. Прието е, че незаконно предприетото наказателно преследване е рефлектирало тежко и върху работата му на търговец, върху финансовото му положение – поради невъзможността му да продължава търговската си дейност е изпаднал в тежко материално затруднение; настъпил е провал в семейните му отношения и последвал развод, довели до влошаване на здравословното му състояние Прието е, че справедливото обезвъзмездяване на претърпените от ищеца неимуществени вреди съответствува обезщетение в размер на 30000 лева, които са присъдени на чл. 2, ал. 1, т. 2, пр. 2 ЗОДОВ.
Касационна жалба против решението на Пловдивски апелативен съд е постъпила от Прокуратурата на Република България чрез Апелативна прокуратура [населено място]. Поддържа се, че при определяне размера на обезщетението съдът се е произнесъл в противоречие с т.11 от ТР № 3 от 22.04.2005 г. по т.д. №3/2004 г. ОСГК ВКС, както и че по въпроса следва ли съдът да изложи мотиви относно наличието на причинно-следствена връзка между незаконното обвинение и причинените вреди, съдебният акт е постановен в нарушение на ТР № 1 от 04.01.2001 г. ОСГК ВКС.
Ответникът по касационната жалба Т. И. П. счита, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че доводите за допускане на касационно обжалване на въззивното решение при условията на чл. 280, ал.1, т.1 ГПК са основателни, предвид наличието на противоречие с практиката на Върховния касационен съд при разрешаването на повдигнатия в изложението към касационната жалба въпрос следва ли съдът да изложи мотиви за причинната връзка между незаконното обвинение и настъпилите вреди, съобразени при определяне размера на обезщетението.
Воден от изложеното, Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 540 от 18.11.2011 година по гр.д. № 948/2011 година на Пловдивски апелативен съд.
Делото да се докладва за насрочване на Председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №236 от 17.4.2014 по търг. дело №2923/2923 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 236 София,17.04.2014 година Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВАЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ СЛАВЧЕВАБОЯН БАЛЕВСКИ при участието на секретаряв присъствието на прокурораизслуша докладваното от

Прочети »

Определение №301 от 12.6.2018 по гр. дело №4079/4079 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 301София, 12.06.2018 г. В И М Е Т О НА Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи март, две хиляди и осемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН

Прочети »

Определение №94 от 42051 по ч.пр. дело №550/550 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 94/16.02.2015 г.Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в закритото заседание на двадесет и девети януари две хиляди и петнадесета година в състав:Председател: Теодора НиноваЧленове: Светлана КалиноваГеника Михайловаразгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 6524 по описа за 2014

Прочети »

Определение №66 от по търг. дело №611/611 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

      О   П    Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е № 66      София, 02.02.2009 год.  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия,   І т.о.    в закрито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и девета година в състав:                                               Председател:  Любка Илиева                                                      Членове:   Дария Проданова                                                                         Тотка Калчева като изслуша докладваното  от съдията  Проданова т.д. № 611   

Прочети »

Определение №350 от 41598 по търг. дело №3003/3003 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2 О П Р Е Д Е ЛЕ Н И Е№350Гр.София,20.11.2013 г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито заседание на дванадесети ноември през две хиляди и тринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня РайковскаЧЛЕНОВЕ: Тотка КалчеваКостадинка Недкова при секретаря………………., след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 3003 по описа

Прочети »

Решение №193 от 43388 по тър. дело №1375/1375 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

5Р Е Ш Е Н И Е№ 193гр. София, 15.10.2018г.В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВАЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВАМАДЛЕНА

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top