Решение №97 от 10.7.2009 по гр. дело №692/692 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 97
 
София,10.07.2009 година
 
В  ИМЕТО  НА НАРОДА
 
            Върховният касационен съд на Република България,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на седми юли през две хиляди и девета година,в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:Емануела Балевска
            ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова
                                                                                Здравка Първанова
при участието на секретаря
и в присъствието на прокурора
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 692 от 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.307,ал.1 ГПК.
Постъпила е молба от К. Й. С. за отмяна на решение №281/23.03.2005г. на Т. окръжен съд,постановено по гр.д. №509/2004г.,с което е оставено в сила решение №782/12.10.2004г., постановено по гр.д. №827/2002г. по описа на Т. районен съд на основание чл.303,ал.1,т.2 ГПК.
В писмен отговор в срока по чл.306,ал.3 ГПК ответникът по молбата Р. Д. Х. изразява становище,че същата е недопустима,тъй като е подадена от а. ,който не е надлежно упълномощен за това производство. Навежда и доводи,касаещи валидността на представеното с молбата решение на Т. окръжен съд,по отношение на което молителката поддържа,че обуславя наличие на основание за отмяна по смисъла на чл.303,ал.1,т.2 ГПК,които доводи обаче не следва да бъдат обсъждани в производството по чл.307,ал.1 ГПК.
Върховният касационен съд,като обсъди по реда на чл.307,ал.1 ГПК наличието на предпоставките за допустимостта на подадената от К. Й. С. молба за отмяна,приема следното:
С решение №786/27.12.2005г.,постановено по гр.д. №538/2005г. на І ГО на ВКС подадената от К. Й. С. касационна жалба срещу въззивното решение на Т. окръжен съд от 23.03.2005г. по гр.д. №509/2004г. в частта,с която е оставено в сила решението от 12.10.2004г. по гр.д. №827/2002г. на Т. районен съд в частта му,с която К. Й. С. е осъдена да заплати на Р. добрев Х. сумата 3683лв.,представляваща стойността на извършени от него подобрения е оставена без разглеждане и следователно решението,чиято отмяна се иска е влязло в сила.
С решение №20/29.02.2008г.,постановено по гр.д. №524/2007г. по описа на Т. окръжен съд е признато за установено по отношение на Р. Д. Х.,че представените по гр.д. №827/2002г. на Т. районен съд два броя фактури и договор за ремонт са документи с невярно съдържание,като това решение е влязло в сила на 14.01.2009г.,на която дата по реда на чл.288 ГПК не е допуснато касационното му обжалване. Молбата за отмяна е подадена на 03.04.2009г. в срока по чл.305,ал.1,т.2 ГПК,с оглед на което настоящият състав приема, че същата следва да бъде допусната до разглеждане като подадена в срок от надлежно легитимирана страна, която е взела участие в процеса.
Възражението на ответника по молбата,че същата изхожда от лице без представителна власт следва да се приеме за неоснователно,тъй като с молба от 27.05.2009г. по делото е представено изрично пълномощно за производство за отмяна на влязло в сила решение,с което молителката К. Й. С. е упълномощила адв. К да изготви молбата за отмяна и да я представлява в производството пред ВКС в това производство.
По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на К. Й. С. за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.2 ГПК на решение №281/23.03.2005г. на Т. окръжен съд,постановено по гр.д. №509/2004г.,с което е оставено в сила решение №782/12.10.2004г., постановено по гр.д. №827/2002г. по описа на Т. районен съд
Д. да се докладва на председателя на ІІ ГО за насрочване в о.с.з.
 
Председател:
 
Членове: