Решение №100 от 6.4.2012 по гр. дело №1258/1258 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100
гр. София, 06.04.2012 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на седми март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Т.Кьосева
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 1258/2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ГПК.
Образувано е по молба на А. П. Р. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 542 от 10.05.2007г. по гр.д.№ 462/06г. на Върховния касационен съд, V г.о., с което е оставено в сила решение от 19.01.06г. по гр.д.№ 479/05г. на Пазарджишкия окръжен съд. Молителят поддържа, че решенията са основани на неистински документи (нотариални завещания и пълномощни), поради което иска същите да бъдат отменени на основание чл.303, ал.1, т.2 ГПК.
Ответницата по молбата С. Й. К. взема становище за нейната недопустимост, респ. за неоснователност.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след като прецени данните по делото и доводите на молителя, приема следното:
С решение № 542 от 10.05.2007г. по гр.д.№ 462/06г. на Върховния касационен съд, V г.о. е оставено в сила решение № 45 от 19.01.06г. по гр.д.№ 479/05г. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е оставено в сила решение от 07.04.05г. по гр.д.№ 1718/04г. на Пазарджишкия районен съд. С последното е отхвърлен като неоснователен предявеният от А. П. Р. против С. Й. К. иск по чл.108 ЗС за ревандикация на ? ид.част от УПИ ХІ-209 в кв.18 по плана на [населено място], П. област, ведно с построения в него паянтов сайвант.
Прието е, че ищецът не притежава права върху посочения по силата на оставено в негова полза саморъчно завещание от 09.09.1999г. на Р. И. Д., починала на 29.09.1999г. тъй като с последващо нотариално завещание от 27.09.1999г. същата е завещала целия имот на ответницата.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.305, т.2 ГПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
Според разпоредбата на чл.303, ал.1, т.2 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показанията на свидетел, на заключение на вещо лице, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител връзка с решаването на делото.
Във всички посочени случаи неправилността на решението се дължи на извършено престъпление, което трябва да бъде установено по надлежния ред, т.е. с влязла в сила присъда или влязло в сила решение по чл.97, ал. 4 ГПК /отм./, респ. чл.124, ал.5 ГПК, когато наказателното преследване е изключено поради някоя от посочените в чл.24 НПК причини.
В разглеждания случай, за да иска отмяна на влязлото в сила решение на посоченото основание молителят се позовава на постановление изх.№ 483 от 09.03.2011г. на Районна прокуратура- Я., с което образуваната по негова жалба преписка вх.№ 483/11 г. е изпратена по компетентност на Районна прокуратура – П., тъй като изложените в нея данни се отнасят до евентуално извършено престъпление – изготвяне на неистинско нотариално завещание от нотариус Х. П. в района на [населено място]. Това доказателство обаче по никакъв начин не установява, че нотариалното завещание, нито някакъв друг документ, респ. показания на свидетел или заключение на вещо лице, върху който е основано решението, са неистински, още повече, че това е следвало да се извърши по посочения по-горе ред – с влязла в сила присъда или влязло в сила решение по чл.97, ал. 4 ГПК /отм./, респ. чл.124, ал.5 ГПК, каквито молителят нито е представил, нито твърди да са налице.
В допълнение следва да се посочи, че представените от него пълномощни са за прехвърляне на други и имоти и нямат отношение към предмета на делото, а направените от него общи оплаквания за неправилност на постановеното решение не могат да бъдат предмет на обсъждане в настоящото извънинстанционно производство.
С оглед изложеното молбата за отмяна следва де се остави без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

Р Е Ш И :

О с т а в я без уважение молбата на А. П. Р. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 542 от 10.05.2007г. по гр.д.№ 462/06г. на Върховния касационен съд, V г.о., с което е оставено в сила решение от 19.01.06г. по гр.д.№ 479/05г. на Пазарджишкия окръжен съд на основание чл.303, ал.1, т.2 ГПК.
Р е ш е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *