Решение №104 от 23.11.2016 по гр. дело №2884/2884 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104

София 23.11.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Ина Андонова
изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 2884/2016 г.

Производството е по чл.307,ал.2 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 22357/01.06.2016г. на В. Б. С. за отмяна на влезли в сила решения №551/28.04.2015г. и № 885/01.07.2015г., постановени по гр.д. № 6448/2014г. на Районен съд –Русе. С последното, постановено във фазата по извършване на делбата, процесният делбен имот – гараж, находящ се в [населено място], [улица] изнесен на публична продан.
Молителят иска отмяна на влязлото в сила решение на основание чл.303, ал.1, т.5 и т.6 ГПК. Твърди, че след влизане в сила на атакуваното решение, след насрочената публична продан на имота узнал за делото. Не е бил редовно призован в производството по допускане на делбата и в нарушение на процесуалните правила му е назначен представител по чл.29 ГПК.
Ответникът по молбата Г. Й. М. е депозирал писмен отговор, в който оспорва молбата като недопустима и неоснователна. В допълнително становище по делото счита, че влезлите в сила решения следва да се отменят на основание чл.303,ал.1,т.1 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. констатира следното :
Молбата за отмяна е процесуално допустима.
С влязло в сила решение № 551/28.04.2015г. по гр.д.№ 6448/2014г. на Русенския районен съд е допусната съдебна делба между Г. Й. М. и В. Б. С. на недвижим имот – гараж с идентификатор 63427.2.2135.4, находящ се в [населено място], [улица]. С влязло в сила решение № 885/01.07.2015г. по гр.д.№6448/2014г. на Русенския районен съд, постановено във фазата по извършване на делбата, процесният делбен имот – гараж, е изнесен на публична продан.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1,т.5 ГПК отмяна на влязло в сила решение страната може да иска на няколко основания, а именно когато установи, че вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участва в делото, или не е била надлежно представлявана, или не е могла да се яви поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Съобразно разпоредбата на чл.303,ал.1,т.6 ГПК заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязлото в сила решение, когато при нарушаване на процесуалните правила е била или съответно не е била представлявана от лице по чл.29 ГПК. В разглеждания случай, молителят твърди, че в нарушение на процесуалните правила–чл.38 и чл.47 ГПК, не е бил редовно призован в производството по допускане на делбата и също в нарушение на процесуалните правила му е назначен представител по чл.29 ГПК. Видно от книжата по делото, посоченият в исковата молба адрес за ответника В. С. е [населено място], [улица], вх.2, ет.4, ап.13. Препис от исковата молба е изпратен на ответника на този адрес. Съобщението е върнато по делото като връчителят е отбелязал, че на 22.12.2014г. е залепил уведомление на вратата на партера. Посочено е, че лицето не е открито на адреса, който е посетен впоследствие на 30.12.2014г. и на 06.01.2015г. От удостоверение №3-23/20.01.2015г. е видно, че постоянният и настоящ адрес на В. С. е [населено място], [улица], вх.2,ет.4,ап.13. Съдът е разпоредил връчване на книжата по делото и на посочения от ищеца адрес на процесния гараж,който се използвал като автосервиз. Връчителят е залепил уведомление на 04.02.2015г. и на този адрес като е отбелязал, че там няма автосервиз и лицето не е открито. След тези процесуални действия първоинстанционният съд е назначил особен представител на ответника – адвокат В., на която са връчвани и последващите съобщения по делото за ответника, в т.ч. преписите от постановените съдебни решения в първата и втора фаза на делбата.
Налице са допуснати от първоинстанционния съд съществени нарушения на съдопроизводствените правила, обезпечаващи участието на молителя в делото. Когато при първото посещение на посочения по делото адрес на ответника връчителят не намери адресата или лице, което е съгласно да приеме съобщението, той следва да потърси сведения дали адресатът пребивава на адреса. При получени сведения, че лицето не живее на адреса, съдът следва да даде указания на ищеца да представи адресна справка съгласно чл.47,ал.4 ГПК. В разглеждания случай връчителят е поставил уведомление по чл.47,ал.1 ГПК при първото посещение на адреса, без да е установено, че ответникът не може да бъде намерен там. Не са положени никакви усилия да се установи дали ответникът живее на адреса, по кое време може да бъде намерен и по това време да е направено второто посещение. Съобразно установената съдебна практика лицето трябва да се търси най-малко три пъти в рамките на период повече от един месец, за да се установи категорично дали пребивава на адреса. Отразените като последващи посещения от връчителя на адреса /без да е ясно и по кое време на деня са направени/, след залепването на уведомлението, нямат никакво правно значение, защото уведомлението трябва да следва, а не да предхожда усилията за намиране на лицето. Поставяне на уведомление по чл.47,ал.1 ГПК на процесния гараж, който не е настоящ или постоянен адрес на ответника, също е без правна стойност за редовната процедура по призоваване. В обобщение следва да се приеме, че без да са налице законовите предпоставки съдът е назначил особен представител на ответника. Ето защо са налице сочените основания на чл.303,ал.1,т.5 и т.6 ГПК за отмяна на влезлите в сила решения. След като основанието за отмяна касае правото на участие в процеса на молителя, то решенията следва да се отменят и делото да се върне за ново разглеждане от първоинстанционния съд за извършване на следващите се процесуални действия, осигуряващи участие на молителя в процеса от фазата на връчване препис от исковата молба.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ влезлите в сила решения №551/28.04.2015г. и № 885/01.07.2015г., постановени по гр.д. № 6448/2014г. на Районен съд –Русе.
Връща делото на Районен съд – Русе за разглеждане от друг състав и извършване на следващите се съдопроизводствени действия от фазата на връчване препис от исковата молба на ответника В. Б. С..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар