Решение №11 от 8.1.2015 по гр. дело №4993/4993 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 11
София, 08.01. 2015 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети октомври, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 4993/2014г.
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на П. Д. С., И. И. Г., И. Й. Г., всички чрез пълномощника им адвокат Л., срещу въззивно решение № 578/15.04.2014г. по гр.д. № 461/14г. на Варненския окръжен съд.
В приложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК са изложени процесуално правни и материално правни въпроси. В първата група се включват следните : Допустимо ли е без да се произнесе по частна жалба срещу определение на първоинстанционния съд за прекратяване производството по делото срещу част от съделителите, въззивният съд да постанови направо решение по съществото на спора, в т.ч. и по отношение на страните, спрямо които производството по делото е било прекратено. Материолно правните въпроси са свързани с прилагане института на придобивната давност и презумпцията по чл.69 ЗС.
Ответниците по касация Д. П. Й. и М. Д. Й., чрез пълномощника им адвокат Боева, считат, че жалбата е неоснователна в отговор по чл.287,ал.1 ГПК.
Касационната жалба е процесуално допустима.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
С обжалваното решение е отменено решение от 17.12.2012г. по гр.д.№12865/2009г. на Варненския районен съд и е постановено друго, с което е отхвърлен искът за делба на недвижим имот /подробно описан/, предявен от П. Д. С., И. Й. Г. и И. И. Г. срещу Н. М. Н., З. К. Н., Ц. Т. Н., Я. Т. Н., М. Д. Й. и Д. П. Й.. С отмененото решение на Варненския районен съд е допусната делба на недвижим имот – незастроено дворно място с площ от 1170 кв.м., находящо се в [населено място], представляващо УПИ ІІІ-21, кв.6, между съделителите: П. С. Д. с квота 6/24, Н. М. Н. с квота 6/24, И. Й. Г. с квота 3/24, И. И. Г. с квота 3/24, З. К. Н. с квота 2/24, Ц. Т. Н. с квота 2/24 и Я. Т. Н. с квота 2/24. С решението е прекратено поради недопустимост производството по делото по иска за делба на същия имот, предявен срещу М. Д. Й. и Д. П. Й.. Въззивният съд е бил сезиран от Д. П. Й. и М. Д. Й. с въззивна жалба и частна жалба срещу така постановеното от първоинстанционния съд решение. Той е постановил решение по съществото на спора, като е приел, че Д. П. Й. и М. Д. Й. са придобили по давност процесния имот по давност въз основа на предварителен договор за покупко-продажба, сключен на 13.10.1997г. с част от наследниците на общия наследодател Н. Й., поради което липсва съсобственост между страните.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение. В т.1 от ТР№1/2010г. по тълк.д.№1/2009г., ОСГТК, се прие,че ВКС не допуска касационно обжалване по правен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд, различен от посочения от самия касатор, освен ако въпросът има значение за нищожността и недопустимостта на обжалваното решение. В разглеждания случай обжалването следва да се допусне с оглед евентуална недопустимост на решението предвид това, че първоинстанционният съд не е разгледал по същество иск спрямо Д. и М. Й.. Искът е разгледан за първи път във въззивното производство,образувано по подадени от тях частна жалба срещу решение на първоинстанционния съд, имащо характер на определение за прекратяване на производството и по въззивна жалба срещу решението на първоинстанционния съд, в което липсва произнасяне спрямо тях по същество на спора за делба.
С оглед изложеното са налице предпоставките за допускане касационно обжалване на въззивното решение.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 578/15.04.2014г. по гр.д. № 461/14г. на Варненския окръжен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ касационната жалба.
УКАЗВА на П. Д. С., И. И. Г., И. Й. Г. да внесат по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 50 лева и да приложат вносния документ в едноседмичен срок от съобщението. В противен случай производството по делото ще бъде прекратено.
След изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или прекратяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *