Решение №110 от 21.3.2012 по нак. дело №186/186 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 110

София, 21.03.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 20.03.2012 две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 450/2011 година
Производството е по член 248 от ГПК.
Постъпила е молба с вх.№11139 от 12.12.2011г.,подадена от [фирма],със седалище [населено място],с искане за допълване на определение №1081/28.11.2011г.,постановено по делото,в производството по член 288 от ГПК,с което не се допуска касационно обжалване на решение №340/10.01.2011г. по гр.д.№67/2010г. по описа на Хасковски окръжен съд,образувано във връзка с подадената касационна жалба от Община [населено място] срещу горепосоченото въззивно решение,в частта му за разноските.
Ответникът по молбата Община [населено място] не взема станонище по същата.
Видно от данните по делото,ответникът по касационната жалба [фирма] С.,настоящ молител,с писмения си отговор по жалбата е поискал да не допуска касационно обжалване на въззивното решение и да му се присъдят направените разноски по делото.
Ответникът по молбата Община [населено място] не взема становище по същата.
С писмо изх №2088/28.04.2011г. на Хасковски окръжен съд,е изпратена до ВКС,молба вх.№3518/26.04.2011г. от [фирма] С.,която е била депозирана пред Хасковски окръжен съд дни след подадения от ответното дружество писмен отговор на касационната жалба,като с последната е представен договор за правна помощ и списък на разноските пред касационната инстация.Съгласно приложения договор за правна защита и съдействие от 14.04.2011г.,сключен между [фирма] и адвокат Д. А.,е договорено адвокатско възнаграждение за защита пред касационната инстанция по делото,в размер на 3000 лева,изплатени в брой при сключване на договора.
С оглед изхода на делото,съгласно постановеното с горепосоченото определение на ВКС,на ответника по касационната жалба [фирма] ,С.,следва да се присъдят направените разноски за настоящата касационна инстанция,които са реално сторени,в размер на 3000 лева,представляващи адвокатско възнаграждение за един адвокат,съгласно член 78 ал.3 от ГПК във връзка с член 80 от ГПК.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА Община [населено място],област Х. да заплати на [фирма],със седалище и адрес на управление [населено място], [улица],сумата 3000 лева/три хиляди лева/разноски по делото за настоящата касационна инстанция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар