Решение №120 от 20.9.2018 по нак. дело №308/308 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 120

София, 20.09.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 12.09.2018 две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №3048/2018 година

Производството по делото е образувано по касационна жалба вх.№42286/23.03.2018г.,подадена от П. Д. Т.,против решение №1351/02.03.2018г. по гр.д.№8704/2017г. по описа на Софийски градски съд,ІV- Г въззивен състав.
Постъпила е молба вх.№7835/ 03.09.2018г. от касатора П. Д. Т.,с която се иска на основание член 22,т.5 и т.6 ГПК,настоящият състав на ВКС да се отстрани от участие в разглеждането на делото.Навеждат се доводи за съмнения от страна на молителя в случайното разпределение на делата,като се излагат твърдения,че всички подадени от адвокат П. Д. Т. касационни жалба по граждански дела,попадали на един и същи състав,поради което има създадени особени отношения,които ще попречат за обективното и безпристрастно разглеждане на делото в настоящото производство.
Върховният касационен съд,състав на Второто гражданско отделение,намира молбата за неоснователна.
Съгласно предвиденото в разпоредбата на член 22,ал.1,т.5 и т. 6 ГПК,на която се позовава касатора в молбата си,не може да участва като съдия по делото лице:т.5 което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото,и т.6. относно което съществуват други обстоятелства,които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.
Настоящото производство е по член 288 ГПК.
Видно от данните по делото,не са налице основанията предвидени в член 22,ал.1,т.5 ГПК,тъй като нито един от членовете на настоящия състав на ВКС не е участвал при решаването му в досегашните инстанции по същото,нито е имал друго качество,посочено в горната разпоредба на ГПК.
Няма основания за наличие на предвиденото в т.6 на член 22,ал.1 ГПК,тъй като никой от членовете на настоящия състав на ВКС не се намира в каквито и да било отношения с молителя Т.,които да рефлектират при решаването на делата пред касационната инстанция по касационни жалби,подадени от П. Т.,в лично качество като касатор,както и такива,депозирани в качеството й на пълномощник-адвокат на касатор по жалбите.
Наред с това,настоящият състав на ВКС,няма никакво отношение към разпределението на делата за разглеждане пред касационната инстанция,тъй като същото се извършва по реда,предвиден в член 9,ал.1 ЗСВ и съобразно Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във ВКС,утвърдени със Заповед №177/16.07.2018г. на Председателя на ВКС.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№7835/03.09.2018г.,подадена от П. Д. Т.,на основание член 22,ал.1,т.5 и т.6 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *