Решение №123 от 16.6.2014 по гр. дело №3327/3327 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№123
С., 16.06.2014 година
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на десети юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

изслуша докладваното от съдията К. М. гр.дело № 3327 по описа за 2014 година и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.307 ГПК.
Постъпило е молба от З. З. М. за отмяна на влязлото в сила решение № 39/24.03.2014 г., постановено по гр.д. № 5059 по описа за 2013 г. на Върховния касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, с което е отхвърлен предявения от В. З. М. против [фирма], [населено място] иск за признаване за установено, че върху собствения на В. З. М. недвижим имот с идентификатор 67653.918.104.1.30 по кадастрална карта и кадастрален регистър на [населено място] не е учредена договорна ипотека с договор за ипотека, сключен на 22.01.2007 г. /н.а.№ 20, том І, регистър № 617, дело № 20/2007 г. на нотариус с № 366 съгласно регистъра на Нотариалната камара/.
Ответникът по молбата за отмяна [фирма], [населено място] не е подал писмен отговор, а В. З. М. счита, че същата е основателна.
Молителят е обосновал основанието по чл.304 ГПК. Спазен е срокът по чл.305, ал.1, т.5 ГПК, тъй като молбата е подадена преди изтичане на три месеца от постановяване на касационното решение. Молбата за отмяна отговаря на изискванията на чл.306 ГПК, като е внесена и дължимата държавна такса съгласно чл.69, ал.1, т.4 вр.т.2 ГПК вр. чл.18, ал.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, поради което следва да се допусне до разглеждане.
С оглед изложените съображения Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА разглеждане на молбата на З. З. М. за отмяна на влязлото в сила решение № 39/24.03.2014 г., постановено по гр.д. № 5059 по описа за 2013 г. на Върховния касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение.
Определението е окончателно.
Делото да се докладва за насрочване на председателя на Второ гражданско отделение на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар