Решение №126 от по гр. дело №2887/2887 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 126
 
гр. София, 09.12.2008 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и осма година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
                                                                       ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА
                                                                                 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3139/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 465 от 25.03.08г., постановено по в.гр.д. № 337/08г. на Пловдивския окръжен съд е отменено решение № 220 от 17.12.07г. по гр.д. № 3608/06г. на Пловдивския районен съд и вместо него въззивният съд е признал за установено по отношение на И. Д. П., че “С” ЕООД, гр. П. ликвидация/ е собственик на апартамент 9/25, находящ се в гр. П., кв.”В”, ул.”П” № 99, бл.1589, вх. А, ет.4 и е осъдил С. А. Ц. да предаде на ищеца описания апартамент. Прието е, че ответницата И не е придобила правото на собственост върху процесния апартамент по давност, за каквато е призната с нот.акт № 57/04г., и че не е могла да го прехвърли на третото лице Д. Т. , което от своя страна е продало същия на втория ответник, тъй като от момента на предаване на жилището през 1992г. до съставянето на констативния нотариален акт през 2004г. не е имала намерение да го владее като свой и е била негов държател, а не владелец.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ответниците по иска И. П. и С. Ц. с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, въззивният съд се е произнесъл по съществен материалноправен въпрос – по приложението на чл.79, ал.1 вр. с чл.68 ЗС, който е решаван противоречиво от съдилищата.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение, тъй като са налице сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.2 ГПК, доколкото в представените с жалбите решения от 12.12.07г. по гр.д. № 2146/07г. и от 12.03.2008г. по гр.д. № 3260/07г. на ПОС, с които са разгледани аналогични казуси, поставеният съществен правен въпрос е решен по друг начин.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Д о п у с к а касационно обжалване на решение № 465 от 25.03.08г., постановено по в.гр.д. № 337/08г. на Пловдивския окръжен съд.
О с т а в я касационните жалби на И. Д. П. и С. А. Ц. без движение.
У к а з в а на касаторите в седемдневен срок от съобщението да внесат по с/ка на ВКС държавна такса в размер на по 175 лв. за всяка жалба и да представят вносните документи, като в противен случай производството по тях ще бъде прекратено.
След изтичането на срока делото да се докладва за насрочване или прекратяване.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар