Решение №146 от 14.4.2009 по гр. дело №432/432 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 146
 
гр. София,14.04.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
      Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на eдинадесети март две хиляди и девета година в състав:
 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                ЧЛЕНОВЕ:  СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                     СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                                                          
при секретаря Т. Кьосева
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 432/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл.218а и сл. ГПК/отм./, вр. с § 2, ал.3 ПЗР на ГПК.
Образувано е по жалба на С. А. П. от гр. С. срещу решение № 298 от 05.10.07г. по в.гр.д. № 463/07г. на Старозагорския окръжен съд. Жалбоподателят е поискал да се отмени решението като поддържа, че същото е неправилно поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.218б, ал.1, б. ”в”ГПК/отм./.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.218в, ал.1 ГПК/отм./ и съдържа точно и мотивирано изложение на касационните основания, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
С посоченото решение въззивният съд е оставил в сила решение № 170 от 27.12.06г., постановено по гр. д. № 1900/05 г. на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от С. А. П. /в решението е написано Н. / против Ж. И. Г. иск по чл.21, ал.1 СК за признаване за установено, че ищецът е изключителен собственик на апартамент № 29, находящ се в гр. С., кв.3 “З”, ул.”О” № 7, вх. А, ет.4.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че страните са бивши съпрузи, чийто брак е прекратен с развод през 2005г. С договор за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 166/03г. същите са придобили по време на брака им процесния недвижим имот за сумата 12 000 лв. При тези фактически данни съдът е приел, че същият е придобит изцяло в режим на съпружеска имуществена общност, респ. че предявеният иск по чл.21, ал.1 СК е неоснователен, независимо от факта, че при покупката на имота са вложени средства, които ищецът е получил от продажбата на негов личен имот.
Решението е валидно, допустимо и правилно. При постановяването му не са допуснати релевираните в касационната жалба нарушения.
С оглед на установените по делото факти, а именно че процесният недвижим имот е придобит с договор за покупко-продажба от двамата бивши съпрузи по време на брака им, изводите на въззивния съд, че презумпцията на чл.19, ал.3 СК не е оборена и че същият е придобит изцяло в режим на съпружеска имуществена общност са правилни. След като бившата съпруга на жалбоподателя е участвала като купувач по договора за покупко-продажба и е изразила воля за придобиването на имота, същата е придобила правото на собственост върху ? ид.част от него независимо от произхода на вложените при покупката средства. При тази хипотеза следва да се приеме, че дори тези средства да са били лични само на единия съпруг, той е предоставил половината от тях на другия съпруг на някакво основание /напр.дарение, заем/, което води до възникване на съпружеска имуществена общност и изключва претендираната трансформация. Съгласно чл.27 СК дяловете на страните върху процесния имот са равни.
Не е налице несъответствие на фактическите изводи на въззивния съд на установеното от събрания по делото доказателствен материал, дължащо се на допуснати грешки при формиране вътрешното му убеждение при прилагане правилата на логическото мислене или на несъобразяване с разкрити от науката, техниката или житейския опит закономерности, поради което и направеното оплакване за необоснованост на постановеното решение е неоснователно.
С оглед изложеното не са налице релевираните основания за касиране на въззивното решение, поради което и на основание чл.218ж, ал.1 ГПК /отм./ същото следва да бъде оставено в сила.
Разноски за настоящото производство в полза на ответницата не следва да се присъждат, тъй като по делото липсват данни такива да са били направени от нея.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
 
О с т а в я в сила въззивно решение № 298 от 05.10.07г. по в.гр.д. № 463/07г. на Старозагорския окръжен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *