Решение №158 от 8.10.2014 по тър. дело №917/917 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 158

София, 08.10.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
гр.дело № 4163/2014 г.

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 7948 от 19.05.2014 г. на В. Д. П. и Т. А. Т. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 481 от 12.06.2013 г., постановено по гр. д. № 4139/2012 г. по описа на Районен съд – Пазарджик. С посоченото решение молителите са осъдени да заплатят на М. П. Д. от [населено място] сумата от 8000 евро, получена на отпаднало основание – предварителен договор за строителство и продажба на недвижим имот от 03.09.2008 г., сумата от 756, 14 лв. – мораторна лихва върху главницата за периода от 21.04.2012 г. до датата на подаване на исковата молба – 08.10.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, сумата от 2658 лева – разноски по делото.
С молбата за отмяна е направено искане по чл. 309, ал. 1 ГПК за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение.
Настоящия съдебен състав констатира следното:
Молителите са поискали отмяна на влязлото в сила решение като се позовават на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, поради наличие на нови писмени доказателства. Молбата за отмяна е подадена в рамките на срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК и от процесуално легитимирани лица, поради което е допустима и са налице предпоставките за насрочване в открито съдебно заседание.
По направеното искане за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение на чл. 309, ал. 1, вр. с чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК молителите следва да внесат обезпечение в размер на 19 060, 78 лв. по особената сметка на ВКС за обезпечения в едноседмичен срок, считано от съобщението.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

Допуска до разглеждане молба вх. № 7948 от 19.05.2014 г. на В. Д. П. и Т. А. Т. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 481 от 12.06.2013 г., постановено по гр. д. № 4139/2012 г. по описа на Районен съд – Пазарджик.
УКАЗВА на В. Д. П. и Т. А. Т. да внесат обезпечение в размер на 19 060,78 лв. /деветнадесет хиляди и шестдесет лева и седемдесет и осем стотинки/ по особената сметка на ВКС в едноседмичен срок, считано от съобщението.
Делото да се докладва на председателя на II г.о. за насрочване в съдебно заседание с призоваване на страните.

Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар