Решение №173 от 14.4.2009 по гр. дело №522/522 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 173
 
гр. София, 14.04.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и девета година в състав:
 
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                         ЧЛЕНОВЕ:  СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                            СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                                                                
при секретаря Т. Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 522/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл.218а и сл. ГПК/отм./, вр. с § 2, ал.3 ПЗР на ГПК.
Образувано е по жалба на А. К. К. от гр. С. срещу решение № 311 от 08.11.07г. по гр.д. № 232/07г. на Софийския градски съд в частта му относно ползването на семейното жилище. Жалбоподателят е поискал да се отмени решението като поддържа, че същото е неправилно поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.218б, ал.1, б. ”в”ГПК/отм./.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.218в, ал.1 ГПК/отм./ и съдържа точно и мотивирано изложение на касационните основания, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
С решение № 171 от 20.11.06г., постановено по гр. д. № 4552/05 г. на Софийския районен съд е прекратен брака между А. К. К. и Л. К. К. като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на мъжа, а семейното жилище – апартамент № 29, находящ се в гр. С., ул.”Б” № 56, бл.6, ет.8 е предоставено за ползване на Л. К.
С обжалваното решение Софийският градски съд е оставил в сила първоинстанционното решение в частта му относно ползването на семейното жилище.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че семейното жилище на страните е собственост на ответницата и на двете им деца (Калин и А. ) и се състои от две стаи и преходен хол, като в пледоариите си пред първата инстанция пълномощникът на ищеца и поискал да се разпредели ползването му, а този на ищцата – да й се предостави изцяло. Децата на страните са пълнолетни и ползват двете стаи, ответницата ползва преходния хол, а жалбоподателят е напуснал жилището преди повече от шест години. При тези фактически данни въззивният съд е приел, че ползването на жилището следва да се предостави на ответницата.
Решението е валидно, допустимо и правилно. При постановяването му не са допуснати релевираните в касационната жалба нарушения.
С оглед на установените по делото факти въззивният съд правилно е приел, че ползването на семейното жилище следва да се предостави за ползване на ответницата, а не да се разпредели за ползване от двамата бивши съпрузи, доколкото на такова разпределение подлежи единствено стаята към преходния хол, тъй като върху детската стая право на ползване имат двете деца на страните, а преходният хол е за общо ползване и не подлежи на разпределение. Доводите на касатора, че съдът е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила като не е допуснал техническа експертиза със задача да даде заключение как би могло да се разпредели ползването на жилището са неоснователни, тъй като с оглед предмета на спора това доказателство би било неотносимо към делото. Оплакването, че семейното жилище е предоставено за ползване от ответницата без да е направено искане за това също е неоснователно, тъй като в действителност такова искане е било направено до приключване на устните състезания пред районния съд. Изложените в жалбата доводи относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака не следва да се обсъждат, тъй като в тази му част въззивното решение не е предмет на касационно обжалване, а такова би било и недопустимо съгласно чл.218а, ал.1, б.”а” ГПК/отм./.
С оглед изложеното не са налице релевираните основания за касиране на въззивното решение, поради което и на основание чл.218ж, ал.1 ГПК /отм./ същото следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О с т а в я в сила въззивно решение № 311 от 08.11.07г. по гр.д. № 232/07г. на Софийския градски съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *